nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w WarszawieDz.Urz.MZ.09.06.30 → z dnia 9 lipca 2009 r.
Zmiana Dz.Urz.MZ.09.13.58


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 lipca 2009 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora
im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie w składzie:
1) Pani Monika Błaszczyk – przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Pani Grażyna Choderna – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Pani Krystyna Górecka – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Pan Jerzy Woy-Wojciechowski – członek Rady - przedstawiciel Zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego;
5) Pani Marta Wawrzyk – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
6) Pani Agnieszka Salwowska– członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 81 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 54).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5354 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.