nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutówDz.Urz.MZ.09.06.34 → z dnia 9 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2003 r. w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie opiniowanie wniosków jednostek szkolących ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 W skład Komisji akredytacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący - prof. dr hab. Janusz Pluta;
2) członkowie:
a) eksperci zewnętrzni:
- prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka,
- prof. dr hab. Andrzej Starek,
- prof. dr hab. Jan Pachecka,
- prof. dr hab. Kazimierz Głowniak,
- prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska,
- prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik,
- prof. dr hab. Edmund Grześkowiak,
- prof. dr hab. Bogusław Hładoń,
- prof. dr hab. Renata Jachowicz,
- prof. dr hab. Małgorzata Muc-Wierzgoń,
- prof. dr. hab. Roman Kaliszan,
- dr Lucyna Bułaś,
- prof. dr hab. Wiesław Sawicki,
- dr Elwira Telejko,
b) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.”;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 z 2008 r. Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5281 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.