nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze ZdrowiaDz.Urz.MZ.09.05.27 → z dnia 6 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 czerwca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie
Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 47 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 4 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;”;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) w § 2 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) zapewnienie nadzoru w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2001;”,
b) w § 2 w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;”,
c) w § 3 w pkt 11, w § 5 w pkt 6, w § 6 w pkt 9, w § 7 w pkt 8 oraz w § 8 w pkt 7 wyrazy „samodzielnym stanowiskiem pracy” zastępuję się wyrazami „samodzielnymi stanowiskami pracy”,
d) w § 9 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie”:
„4) reprezentacja Zakładu przed sądami, organami administracji publicznej i Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
5) współpraca z innymi komórkami Zakładu i Samodzielnym Stanowiskiem Pracy Audytora Wewnętrznego;”;
e) po § 9 dodaje się § 9a, który otrzymuje brzmienie:
„§ 9a. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Audytora Wewnętrznego należą zadania określone w art. 48 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2792 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.