nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowychDz.Urz.MZ.09.03.13 → z dnia 10 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw
opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Członek Kierownictwa koordynujący wykonywanie zadań przez Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Prof. dr hab. Maciej Krzakowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
b) Prof. dr hab. Olgierd Rowiński - Konsultant Krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,
c) Prof. dr hab. Leszek Wdowiak - Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
d) Prof. dr hab. Stanisław Radowicki - Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
e) Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk - Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii i hematologii dziecięcej,
f) Prof. dr hab. Jerzy Stelmachów - Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
g) Prof. dr hab. Witold Lukas - Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
h) Dr n. med. Ewa Wągrowska - Koski - Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy,
i) Prof. dr hab. Andrzej Zieliński - Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii,
j) Prof. dr hab. Leszek Królicki - Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej,
k) Dr n. med. Anna Koper - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
l) Mgr Ewa Obrzut - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
m) Mgr Leokadia Jędrzejewska - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,
n) Prof. dr hab. Witold Zatoński – Koordynator zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Prewencja pierwotna nowotworów”,
o) Prof. dr hab. Marek Spaczyński - Koordynator zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”,
p) przedstawiciel Państwowego Zakładu Higieny,
q) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
r) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
s) przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia,
t) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego,
u) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka,
v) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
w) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych
x) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego,
y) przedstawiciel Departamentu Prawnego,
z) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
aa) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.
2. W pracach Zespołu mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu ustawy dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
2. Po zakończeniu prac Zespołu, trwających nie dłużej niż 6 miesięcy, przedstawi on ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt ustawy, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
3. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przygotowanego przez Zespół projektu ustawy dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2 wykonuje jego Zastępca lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu.
3. Sekretarz Zespołu przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, który podpisuje Przewodniczący Zespołu, jego zastępca lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu prowadzący posiedzenie.


§ 6.

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej
w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej
w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220 poz.1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4309 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.