nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie ZdrowiaDz.Urz.MZ.09.03.12 → z dnia 10 kwietnia 2009 r.
zmiana Dz.Urz.MZ.06.09.42
Dz.Urz.MZ.07.13.71
Dz.Urz.MZ.08.08.47


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 marca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Biura
do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 42, z 2007 r. Nr 13, poz. 71 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
,,2a) Zespół do Spraw Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;”;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) w § 1 w ust. 1 po pkt 3 dodaje pkt 3a w brzmieniu:
,,3a) pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze tematycznym: „Ochrona zdrowia”;”,
b) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Do zadań Zespołu do Spraw Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla obszaru tematycznego: „Ochrona zdrowia”, w tym:
1) opracowywanie dokumentów i zasad służących wdrażaniu Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy w zakresie obszaru tematycznego: „Ochrona zdrowia”;
2) przeprowadzanie naboru projektów;
3) ocena projektów pod kątem formalnym;
4) ocena merytoryczna dokonywana we współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędem obsługującym ministra właściwego do praw pracy i polityki społecznej;
5) zapewnienie braku podwójnego finansowania jakiejkolwiek części projektu z innych środków pomocowych;
6) weryfikacja każdego projektu pod kątem zasad pomocy publicznej;
7) weryfikacja anglojęzycznych wersji wniosków;
8) przekazywanie projektów wraz z rekomendacjami do Krajowej Instytucji Koordynującej;
9) podpisywanie z Instytucjami Realizującymi Umów w sprawie realizacji projektów;
10) pośredniczenie pomiędzy beneficjentem, Krajową Instytucją Koordynującą, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędem obsługującym ministra właściwego do praw pracy i polityki społecznej we wszystkich kwestiach dotyczących zgłoszonych projektów;
11) nadzór i zarządzanie wdrażaniem projektów zgodnie z zapisami Umów w sprawie projektów oraz Umów w sprawie realizacji projektów, a także przeprowadzanie niezbędnych kontroli i audytów projektów;
12) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu Monitorującego;
13) weryfikacja i poświadczanie wniosków o płatność oraz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości otrzymanych od Instytucji Realizujących, weryfikacja poprawności złożonych dokumentów, jak również kwalifikowalności wydatków zawartych we wnioskach o płatność;
14) przekazywanie do Krajowej Instytucji Koordynującej zweryfikowanych i poświadczonych wniosków o płatność oraz raportów okresowych, rocznych i końcowych, raportów z audytu lub ich streszczeń;
15) przekazywanie beneficjentom projektów środków finansowych wynikających z dofinansowania ze Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy na podstawie zawartych umów zgodnie z Systemem Przepływów Finansowych;
16) rozliczanie i dokonywanie płatności w ramach współfinansowania krajowego na rzecz beneficjentów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z Systemem Przepływów Finansowych;
17) monitorowanie realizacji projektów oraz raportowanie do Krajowej Instytucji Koordynującej o postępie ich wdrażania;
18) przekazywanie do Krajowej Instytucji Koordynującej informacji na temat postępów we wdrażaniu obszaru tematycznego: „Ochrona zdrowia”;
19) wykrywanie nieprawidłowości i raportowanie o nich do Krajowej Instytucji Koordynującej;
20) uzgadnianie na piśmie z Instytucjami Realizującymi uzasadnionych zmian w zakresie realizacji zatwierdzonych projektów zgodnie z limitami określonymi w odpowiednich Umowach w sprawie projektu;
21) zapewnienie promocji i informacji w zakresie Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy;
22) zapewnienie przechowywania wszelkich istotnych dokumentów dotyczących projektów wdrażanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
23) wypełnianie zapotrzebowania oraz rozliczanie projektu Pomocy Technicznej;
24) sporządzanie materiałów planistycznych związanych z finansowaniem projektów i zapewnieniem środków z budżetu państwa;
25) prowadzenie bazy danych projektów;
26) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4153 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.