nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnieńTekst jednolity

Dz.U.09.140.1146→ z dnia 31 sierpnia 2009 r.
zmiana Dz.U.09.211.1641
Dz.U.2011.101.583
Dz.U.2012.346


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 30 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień


Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;
2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;
2) świadczenia terapeutyczne – schemat postępowania, na który składa się opis założeń, celu, form realizacji, czas trwania i ocena, skierowany do wybranej grupy świadczeniobiorców oraz obejmujący specyficzne zadania, realizowane przy pomocy określonych i zapisanych metod, z których ponad połowa to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej;
3) turnus rehabilitacyjny – zorganizowany, trwający nie dłużej niż 14 dni, pobyt poza miejscem udzielania świadczeń, obejmujący leczenie i intensywną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi i znacznym stopniem nieprzystosowania społecznego, w ramach określonego programu psychoterapeutycznego.

§ 3.

1. Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:
1) stacjonarnych:
a) psychiatrycznych,
b) leczenia uzależnień,
c) w izbie przyjęć;
2) dziennych:
a) psychiatrycznych,
b) leczenia uzależnień;
3) ambulatoryjnych:
a) psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego),
b) leczenia uzależnień.
2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych,
3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób układu krążenia,
8) chorób układu moczowo-płciowego,
9) chorób układu nerwowego,
10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 4.

1. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
5. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
6. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
7. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 5.

Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno – terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 6.

Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, obejmują niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia dotyczące profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, świadczenia terapeutyczne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

§ 7.

Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, obejmują niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, wyżywienie, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

§ 8.

Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, obejmują niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leki oraz wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

§ 9.

1. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych może być realizowany turnus rehabilitacyjny, nie częściej niż raz na 12 miesięcy, w ramach:
1) świadczeń rehabilitacji psychiatrycznej oraz leczenia zaburzeń nerwicowych u dorosłych, dzieci i młodzieży realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych;
2) świadczeń rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz świadczeń rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień;
3) świadczeń realizowanych w warunkach dziennych psychiatrycznych;
4) świadczeń dziennych terapii uzależnienia od alkoholu realizowanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień;
5) świadczeń zdrowia psychicznego dla dorosłych, dzieci i młodzieży, leczenia nerwic oraz świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego).
2. Warunkiem realizacji turnusu rehabilitacyjnego jest przedstawienie przez świadczeniodawcę Narodowemu Funduszowi Zdrowia:
1) programu psychoterapeutycznego;
2) opinii o spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą realizowane świadczenia w ramach turnusu rehabilitacyjnego;
3) wykazu osób uczestniczących;
4) terminu turnusu rehabilitacyjnego;
5) wykazu personelu realizującego świadczenia.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 25299 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.