nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony ZdrowiaDz.Urz.MZ.09.07.38 → z dnia 18 sierpnia 2009 r.
zmiana Dz.Urz.MZ.10.2.22


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, zwaną dalej „Komitetem Sterującym PIOZ”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

1. W skład Komitetu Sterującego PIOZ wchodzą:
1) Przewodniczący Komitetu Sterującego PIOZ – dr n. med. Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego PIOZ – Piotr Pitucha Zastępca Dyrektora do Spraw Informatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
3) pozostali członkowie Komitetu Sterującego PIOZ:
a) Małgorzata Krowiak - Zastępca Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
b) Tomasz Pawlęga – Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
c) Piotr Warczyński – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
d) prof. Bolesław Szafrański - przedstawiciel Wsparcia Zarządzania Projektami.

2. Przed powołaniem Komitetu Sterującego PIOZ, osoba o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d wyraża pisemną zgodę na udział w pracach Komitetu Sterującego PIOZ.

§ 3

1. W pracach Komitetu Sterującego PIOZ mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego PIOZ.
2. Przewodniczący Komitetu Sterującego PIOZ może powoływać ekspertów, spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzania opinii lub ekspertyz.

§ 4

1. Do zadań Komitetu Sterującego PIOZ należy doradztwo ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie prawidłowego przebiegu prac przy realizacji projektów wchodzących w skład Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, w szczególności:
1) monitorowanie procesu przygotowania i realizacji projektów;
2) ocena projektów zgodnie z przyjętymi celami określonymi w Studiach Wykonalności dla projektów;
3) weryfikacja zgodności projektów z przyjętymi celami i utrzymaniem: zakresu, kosztów i terminów czasowych.
2. Komitet Sterujący PIOZ w pracach wykorzystuje dokumenty opracowane i zgromadzone przez Biuro Zarządzania Projektami w związku z przygotowywaniem i realizacją projektów wchodzących w skład Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia.

§ 5

1. Pracami Komitetu Sterującego PIOZ kieruje Przewodniczący Komitetu Sterującego PIOZ.
2. Do zadań Przewodniczącego Komitetu Sterującego PIOZ należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń;
2) prowadzenie posiedzeń;
3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia;
4) planowanie i organizowanie pracy;
5) reprezentowanie Komitetu Sterującego PIOZ na zewnątrz;
6) informowanie członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i sprawującego nadzór nad działalnością Komitetu Sterującego PIOZ o bieżącej działalności;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przewodniczącego Komitetu Sterującego PIOZ, w razie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego PIOZ.

§ 6

1. Komitet Sterujący PIOZ ocenia i przyjmuje na zasadzie jednomyślności zaproponowane działania dla realizacji projektów. W przypadku odmiennego zdania przynajmniej jednego z członków Komitetu Sterującego, decyzje w danej sprawie są podejmowane przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
2. Komitet Sterujący PIOZ obraduje na posiedzeniach.
3. Z posiedzenia Komitetu Sterującego PIOZ sporządza się protokół.
4. Posiedzenia Komitetu Sterującego PIOZ odbywają się w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komitetu Sterującego PIOZ może odbyć się w innym miejscu niż Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego PIOZ.
6. Szczegółowy tryb pracy Komitetu Sterującego PIOZ określa regulamin pracy, zatwierdzony na wniosek Przewodniczącego Komitetu Sterującego PIOZ przez członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 6.

§ 7

1. Nadzór nad działalnością Komitetu Sterującego PIOZ sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, nadzorujący prace Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
2. Przewodniczący Komitetu Sterującego PIOZ przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem osoby, o której mowa w ust. 1, informacje o bieżącej działalności Komitetu Sterującego PIOZ, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 8

1. Z tytułu prac wykonywanych na rzecz Komitetu Sterującego PIOZ członkowie Komitetu Sterującego PIOZ lub osoby określone w § 3 mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które wykonują prace na rzecz Komitetu Sterującego PIOZ w ramach obowiązków pracowniczych lub odrębnych umów cywilnoprawnych.
3. Zamiejscowym członkom Komitetu Sterującego PIOZ oraz osobom określonym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w pracach Komitetu Sterującego PIOZ, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.3)).

§ 9

Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu Sterującego PIOZ zapewnia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 10

Wydatki związane z działalnością Komitetu Sterującego PIOZ pokrywane są przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98 poz. 817.
3)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6683 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.