nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badańROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
    1) wysokość i sposób wnoszenia opłat z tytułu zgłoszenia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, zwanemu dalej „Inspektorem”, substancji nowej wprowadzanej do obrotu;
    2) wysokość i sposób wnoszenia opłat z tytułu przedstawienia Inspektorowi wyników dodatkowych badań, o których mowa w art. 20 ust.6 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

Opłata z tytułu zgłoszenia substancji nowej do Inspektora wynosi:
    1) 6 tys. zł. - przy przewidywanej przez zgłaszającego wielkości obrotu wynoszącej co najmniej 1 tonę rocznie;
    2) 4 tys. zł. - przy przewidywanej przez zgłaszającego wielkości obrotu mniejszej niż 1 tona rocznie, ale wynoszącej co najmniej 100 kg rocznie;
    3) 3 tys. zł. - przy przewidywanej przez zgłaszającego wielkości obrotu mniejszej niż 100 kg rocznie.

§ 3.

Opłata z tytułu przedstawienia Inspektorowi wyników dodatkowych badań, o których mowa w art. 20 ust. 6 ustawy, wynosi 12 tys. zł.

§ 4.

Opłaty, o których mowa w § 2 i § 3, wnosi się na rachunek bankowy Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych najpóźniej w dniu zgłoszenia substancji lub przedstawienia wyników dodatkowych badań.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu
MINISTER FINANSÓW


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 93, poz.833).


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-30
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3562 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.