nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowymDz.U.03.88.816


Rozporządzenie
Ministra Zdrowia
1)
z dnia 12 maja 2003 r.
w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym

Na podstawie art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym różnicuje się ze względu na sezon rozliczeniowy, w którym ubezpieczony odbywa leczenie.

2. Ustala się dwa sezony rozliczeniowe:
  1) sezon I – od 1 października do 30 kwietnia;
  2) sezon II – od 1 maja do 30 września.

§ 2.

Ustala się standard pobytu ubezpieczonego w sanatorium uzdrowiskowym ze względu na warunki zakwaterowania:
  1) standard I – pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym;
  2) standard II - pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego;
  3) standard III - pokój 2- osobowy z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym;
  4) standard IV - pokój 2- osobowy bez pełnego węzła higieniczno - sanitarnego;
  5) standard V - pokój typu studio czyli dwa pokoje 1-osobowe ze wspólnym pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym;
  6) standard VI – pokój typu studio czyli dwa pokoje 2-osobowe ze wspólnym pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym;
  7) standard VII - pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym;
  8) standard VIII - pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno - sanitarnego.

§ 3.

Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu ubezpieczonego, wynosi:

Lp. Standard I sezon rozliczeniowy (w złotych) II sezon rozliczeniowy (w złotych)
1 I 16,90 23,30
2 II 14,80 20,10
3 III 11,55 17,00
4 IV 10,50 13,70
5 V 9,50 12,00
6 VI 8,50 10,80
7 VII 7,50 9,50
8 VIII 6,50 8,50


§ 4.

1. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszona przez ubezpieczonego za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym stanowi iloczyn liczby dni pobytu określonych w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe i odpłatności, o której mowa w § 3.

2. Opłata pobierana jest przed rozpoczęciem pobytu w złotych polskich.

3. Jeżeli pobyt ubezpieczonego w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, wysokość częściowej odpłatności, o której mowa w ust. 1, oblicza się uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

4. Wysokość częściowej odpłatności, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się w przypadku skrócenia pobytu w sanatorium uzdrowiskowym z przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego ubezpieczony został skierowany na leczenie uzdrowiskowe, o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony i odpłatności, o której mowa w § 3.

§ 5.

Ubezpieczeni, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia przebywają na leczeniu uzdrowiskowym, ponoszą częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu według odpłatności ustalonej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

§ 6.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 166, poz. 1263, z 2001 r. Nr 30, poz. 352 oraz z 2002 r. Nr 56, poz. 514).

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia ( Dz. U. Nr 93, poz. 833).


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-12
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5913 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.