nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowiaDz.Urz.MZ.09.08.39 → z dnia 16 września 2009 r.
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 74, z późn. zm.3))) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
,, § 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Cezary Rzemek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zbigniew Teter, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Służb Mundurowych;
3) Sekretarz Zespołu – Anna Karczmarz, specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia;
4) koordynatorzy działań antykorupcyjnych w Ministerstwie Zdrowia;
5) pozostali członkowie Zespołu:
a) Marcin Antoniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
b) Krzysztof Czajkowski, główny specjalista w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia,
c) Joanna Gozdek, specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
d) Liliana Jurczyńska-Gaik, naczelnik Wydziału Organizacji Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia,
e) Krzysztof Kopeć, naczelnik Wydziału Refundacji i Cen w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
f) Rafał Maciąg, przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
g) Wojciech Marciszko, starszy specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
h) Małgorzata Misiewicz, przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
i) Elżbieta Pawłowska, przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
j) Marta Perycz, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
k) Anna Próchniak, młodszy specjalista w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
l) Andrzej Ratyński, Pełnomocnik Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
m) Michał Skoczylas, starszy specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
n) Joanna Szymańska, główny specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia,
o) Krzysztof Urban, przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
p) Jerzy Ziembiński, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego.”;
2) w § 5 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1) zwoływanie posiedzeń Zespołu co najmniej raz na dwa miesiące;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2007 r. Nr 7, poz. 25 i Nr 13, poz. 67 oraz z 2008 r. Nr 4, poz.16 i Nr 13, poz. 85.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6266 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.