nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu ustalenia mienia Agencji Oceny Technologii MedycznychDz.Urz.MZ.09.08.40 → z dnia 16 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 września 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
w celu ustalenia mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych


Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (D. U. Nr 118, poz. 989) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej „Komisją”, w celu ustalenia mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie mienia Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 53, z 2007 r. Nr 15, poz. 80 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 38 i nr 10, poz. 73), zwanej dalej „Agencją utworzoną na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia” oraz realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji – Jan Maciejewski – dyrektor Biura Administracyjno – Gospodarczego Ministerstwa Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Kazimierz Barszcz – główny specjalista w Biurze Administracyjno-Gospodarczym Ministerstwa Zdrowia;
3) członkowie:
a) Grzegorz Dąbrowski - inspektor w Biurze Administracyjno – Gospodarczym Ministerstwa Zdrowia;
b) Barbara Węgrzyn - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych;
c) Grzegorz Rychwalski - specjalista w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia;
d) Marcin Brzozowski - naczelnik w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia.

§ 2.

1. Ustalenie mienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, następuje poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji według stanu na dzień 12 sierpnia 2009 r. w celu zweryfikowania aktywów Agencji, utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia oraz określenia, które ze składników majątkowych Agencji utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia pochodzą z mienia Skarbu Państwa i ujęcia ich w odrębnym wykazie.
2. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się następującymi metodami:
1) metodą porównania ksiąg rachunkowych z dokumentami;
2) metodą uzyskania potwierdzenia stanu prezentowanego w księgach rachunkowych;
3) metodą spisu z natury.
3. Inwentaryzacja kończy się sporządzeniem protokołu końcowego, który zawiera wyniki inwentaryzacji, w tym rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych oraz określa, które ze składników majątkowych Agencji utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia pochodzą z mienia Skarbu Państwa.
4. Realizacja zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach kończy się sporządzeniem:
1) wykazu mienia Agencji utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia;
2) raportu w sprawie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.
5. Protokół końcowy oraz wykaz i raport, o których mowa w ust. 3 i 4, podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 4.

Określenie pochodzenia składników majątkowych Agencji utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia następuje w drodze analizy stanu prawnego.

§ 5.

1. Przewodniczący Komisji odpowiada za prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 2, oraz realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.
2. Przewodniczący Komisji nadaje Komisji regulamin, w którym określi w szczególności:
1) tryb pracy Komisji;
2) terminy zakończenia poszczególnych czynności inwentaryzacyjnych oraz rozliczenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych;

§ 6.

Przewodniczący Komisji może zlecić wykonanie poszczególnych czynności osobom nie wchodzącym w jej skład.

§ 7.

Zamiejscowym członkom Komisji oraz osobom określonym w § 6, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane ze środków Agencji Oceny Technologii Medycznych.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Biuro Administracyjno-Gospodarcze Ministerstwa Zdrowia

§ 10.

Komisja zakończy prace do dnia 25 września 2009 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Zdrowia


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 91, poz. 742.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4720 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.