nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążeniaDz.Urz.MZ.09.08.43 → z dnia 16 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 września 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przed powołaniem Zespołu osoba, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. c, wyraża pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu obwieszczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz – konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – województwo zachodniopomorskie;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Pan Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza – konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;
3) Sekretarz Zespołu – Pan Stefan Pechciński – Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nestorowicz – konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – województwo lubelskie,
b) Pan Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii,
c) Pan Prof. dr hab. n. med. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady Resuscytacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
d) Pani Prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sądowej,
e) Pan Prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej,
f) Pani Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz – konsultant krajowy w dziedzinie neurologii,
g) Pan Prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski – konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii,
h) Pani Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej,
i) Pani Agnieszka Strzemieczna – Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
j) przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w charakterze uczestników lub ekspertów.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Wiceprzewodniczący Zespołu lub inna osoba będąca członkiem Zespołu wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Przewodniczącemu lub osobie go zastępującej, o której mowa w § 4 ust. 3.
3. Zespół podejmuje decyzje, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej, o której mowa w § 4 ust. 3.

§ 6.

1. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej.

§ 9.

1. Przewodniczący Zespołu, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia wyniki prac ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Zespół kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu z dniem, w którym minister właściwy do spraw zdrowia zaakceptuje wyniki prac Zespołu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220 poz. 1600, z 2008 r. Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4280 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.