nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie przygotowanie ramowego programu kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistówDz.Urz.MZ.09.10.46→ z dnia 23 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 października 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu mającego za zadanie przygotowanie ramowego programu kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania ramowego programu kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów zwany dalej „Zespołem”, celem ujednolicenia programów szkoleń przygotowujących do podjęcia pracy w zawodzie perfuzjonista.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - prof. dr hab. Jacek Różański, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie;
2) członkowie Zespołu:
a) eksperci zewnętrzni:
- prof. dr hab. Bohdan Maruszewski, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
- dr hab. Ewa Kucewicz – Czech, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
- Adam Smołka, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego;
- Katarzyna Opiłka, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie;
b) przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia:
- Katarzyna Chmielewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
- Edyta Kramek, Naczelnik Wydziału Kształcenia w Innych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jej członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie ramowego programu kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1) nadzór nad pracami Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wyznaczenie sekretarza Zespołu;
7) wyznaczenie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu oraz podpisującej protokoły w przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu.


§ 6.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.
3. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu.
4. Treść protokołu zatwierdzają członkowie Zespołu na najbliższym posiedzeniu.
5. Sprzeciw bądź zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zespołu dotyczące protokołu odnotowuje się w protokole.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 8.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, z budżetu wewnętrznego Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Przewodniczącemu i członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 9.

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowego programu kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów, o którym mowa w § 4.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 z 2008 r. Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-10-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5289 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.