nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie oraz implementacji przepisów dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich częściDz.Urz.MZ.09.10.45→ z dnia 23 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 października 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie oraz implementacji przepisów dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie z dnia 4 kwietnia 2007 r., zwanej dalej „Konwencją Bioetyczną”, oraz wdrożenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części zawartych w:
1) dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. WE L 102 z 7.04.2004), zwanej dalej „dyrektywą 2004/23/WE”;
2) dyrektywie 2006/17/WE Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzającej w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.2.2206 r., str. 40), zwanej dalej „dyrektywą 2006/17/WE”;
3) dyrektywie 2006/86/WE Komisji z dnia 24 października 2006 r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. L 294 z 25.10.2006, str. 32), zwanej dalej „dyrektywą 2006/86/WE”
- zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 lit. a i c-j, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:
1) analiza przepisów:
a) Konwencji Bioetycznej i protokołu nr 1 do Konwencji Bioetycznej o zakazie klonowania człowieka z dnia 12 stycznia 1998 r.,
b) dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części;
2) wypracowanie kierunków zmian ustawodawstwa polskiego w zakresie spraw określonych w pkt 1;
3) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu ustawy obejmującego sprawy określone w:
a) Konwencji Bioetycznej i protokole nr 1 do Konwencji Bioetycznej o zakazie klonowania człowieka z dnia 12 stycznia 1998 r.,
b) dyrektywach 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit b.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Prof. dr hab. Maciej Kurpisz – Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk;
3) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan dr hab. Roman Danielewicz – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
4) Sekretarz Zespołu – Pan Stefan Pechciński – Departament Polityki Zdrowotnej;
5) pozostali członkowie Zespołu:
a) Pan Prof. dr hab. Jacek Hołówka – Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
b) Pan dr hab. Artur Kamiński – Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek,
c) Pan Prof. dr hab. Janusz Komender – Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
d) Pan Prof. dr hab. Leszek Kubicki – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
e) Pan Prof. dr hab. Waldemar Kuczyński – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
f) Pan Prof. dr hab. Wiesław Lang – Katedra Teorii Prawa i Państwa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
g) Pan Prof. dr hab. Paweł Łuków – Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
h) Pan Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
i) Pan Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
j) Pani Prof. dr hab. Eleonora Zielińska – Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
k) Pani Agnieszka Strzemieczna – Departament Polityki Zdrowotnej,
l) przedstawiciel Departament Prawnego,
m) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego,
n) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka,
o) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
p) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub osobę go zastępującą, o której mowa w § 4 ust. 3, w charakterze uczestników lub ekspertów.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.
3. W przypadku nieobecności:
1) Przewodniczącego Zespołu - zadania określone w ust. 2 wykonuje I Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
2) Przewodniczącego Zespołu i I Zastępcy Przewodniczącego Zespołu - zadania określone w ust. 2 wykonuje II Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3) Przewodniczącego Zespołu, I i II Zastępcy Przewodniczącego Zespołu - zadania określone w ust. 2 wykonuje inna osoba będąca członkiem Zespołu wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Przewodniczącemu Zespołu lub osobie go zastępującej, o której mowa w § 4 ust. 3.
3. Zespół podejmuje decyzje, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej, o której mowa w § 4 ust. 3.

§ 6.

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 2 członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

1. Przewodniczący Zespołu, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia wyniki prac ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w formie projektu ustawy.
2. Zespół kończy swoją działalność i ulega rozwiązaniu z dniem, w którym minister właściwy do spraw zdrowia zaakceptuje wyniki prac Zespołu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 170, poz. 121, Nr 220 poz. 1600, Dz. U. z 2008 r. Nr 227 poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-10-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5813 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.