nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r.w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskichDz.U.03.93.865


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 15 maja 2003r.
w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

Na podstawie art.65 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz.108 ), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
  1) kryteria i sposób naliczania wysokości dotacji przyznawanych izbom aptekarskim;
  2) tryb przekazywania dotacji.

§ 2.

Ustala się kryteria obliczenia wysokości dotacji :
  1) liczba wydanych dokumentów „ Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
  2) wartość jednego zadania związanego z wydaniem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
  3) liczba farmaceutów wprowadzonych do rejestru farmaceutów;
  4) wartość jednego zadania związanego z wpisem danych farmaceuty do rejestru i zmianą tych danych;
  5) liczba zakończonych postępowań prowadzonych przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
  6) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej;
  7) liczba zakończonych postępowań przed sądem aptekarskim;
  8) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej przed sądem aptekarskim.

§ 3.

1. Dotacja dla izb aptekarskich naliczana jest jako iloczyn jednostkowej wartości zadań i ich liczby.

2. Dotacja naliczana jest w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy.

3. Wartość jednostkowa czynności ustalana jest corocznie w drodze negocjacji ministra właściwego do spraw zdrowia z okręgowymi izbami aptekarskimi i z Naczelną Izbą Aptekarską.

§ 4.

1. Podstawę przekazania dotacji stanowi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a izbą aptekarską o przekazaniu dotacji ze środków publicznych na realizację czynności, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, w danym roku i sposobu jej rozliczenia.

2. Środki finansowe na czynności przekazywane będą w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia złożonych przez izby aptekarskie kwartalnych sprawozdań z liczby wykonywanych czynności, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, za czwarty kwartał obejmuje faktyczne wykonanie zadań w okresie od 1 października do 30 listopada danego roku oraz przewidywane wykonanie zadań za okres od 1 grudnia do 31 grudnia danego roku.

4. Izby aptekarskie, w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji czynności w danym roku, składają sprawozdania finansowe z wykonania tych czynności.

§ 5.

1. W 2003 r. dotacje dla izb aptekarskich nalicza się na zasadach obowiązujących w 2002 r.

2. Dotacje dla izb aptekarskich w 2003 r. przekazuje się w dwóch równych transzach; pierwsza transza - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a izbą aptekarską o przekazaniu w 2003 r. dotacji ze środków publicznych na realizację czynności, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich i sposobu jej rozliczenia, druga w terminie do 15 lipca 2003 roku.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej- zdrowie, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia ( Dz. U. Nr 93, poz.833).


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-15
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3577 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.