nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacjiDz.U.03.85.788


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 10 maja 2003 r.
w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji.

Na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór zbiorczego zestawienia recept na leki i wyroby medyczne podlegających refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

1. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w § 1, apteka składa, z zastrzeżeniem ust. 2, w siedzibie właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w formie pisemnej oraz na nośniku umożliwiającym zapis i odczyt informacji w sposób cyfrowy, z zapisanymi na nim informacjami lub przez okresową teletransmisję danych, dwa razy w miesiącu, w następujących terminach:
  1) do 20 dnia każdego miesiąca – za okres od 1 dnia do 15 dnia danego miesiąca;
  2) do 5 dnia każdego miesiąca – za okres od 16 dnia do końca miesiąca poprzedniego.

2. W przypadku złożenia zbiorczego zestawienia recept na leki i wyroby medyczne podlegających refundacji za pośrednictwem poczty, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003 r.

Minister Zdrowia


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia( Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Załączniki do dokumentu : zal_aptekinfz.doc zal_aptekinfz.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-10
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4882 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.