nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej20.11.2009 Rozdzielnik
MZ-ZP-Z-0212-16111-13/BW/09
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 listopada 2009

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 27 listopada 2009r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres
b.witkowska@mz.gov.plProjekt z dnia 20 listopada 2009 r.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ………………..2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej


Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 139 poz. 1147) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 6 pkt 1, są udzielane świadczeniobiorcy z niewydolnością oddechową, wymagającemu stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheostomijną), bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy kaski), ciągłej lub okresowej terapii oddechowej, niewymagającemu hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, wymagającemu jednak stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.”,
b) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się lit. b;
2) w § 9:
a) a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1, są udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą opartą na skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.”;
3) w załączniku nr 2 – „Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego” lp. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 0 = nie jest w stanie przełykać, karmiony przez zgłębnik lub gastrostomię lub jejunostomię lub żywiony pozajelitowo
5 = potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu, karmieniu doustnym 10 = samodzielny, niezależny”;
4) w załączniku nr 3 – „Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową” skreśla się pkt 2;
5) w załączniku nr 4 w części III pkt 3 – „Inne warunki udzielania świadczeń gwarantowanych” ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod różnymi adresami zamieszkania – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 6 świadczeniobiorcami.”,
- dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:
„5) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod tym samym adresem zamieszkania (np. w domu pomocy społecznej) – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 12 świadczeniobiorcami.”.


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.
UZASADNIENIE


Projekt wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 2009 r. Nr 140, poz. 1147), wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Projektowane zmiany uwzględniają zgłoszone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia propozycje oraz inne regulacje uzgodnione w trybie konsultacji roboczych.

W § 7 w ust. 1 rozporządzenia doprecyzowano zapis dotyczący świadczeń gwarantowanych udzielanych w warunkach domowych, realizowanych przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie w odniesieniu do „nieinwazyjnej terapii oddechowej”. Nowelizacja niniejszego przepisu ma na celu ujednolicenie i uszczegółowienie zakresu pojęciowego świadczenia gwarantowanego.

W § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia skreślono literę b, tj. wyrażenie „badanie potencjałów wywołanych”, gdyż brak jest uzasadnienia medycznego dla gwarantowania w ramach opieki długoterminowej badań specjalistycznych, które są wykonywane w specjalnych warunkach i cechują się ograniczoną dostępnością. Uzasadnieniem dla wykreślenia powyższego zapisu jest opinia udzielona przez Krajowego Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zgodnie z którą realizacja badania potencjałów wywołanych nie jest konieczna do udzielania we właściwy sposób świadczenia zdrowotnego, tj. terapii oddechowej w warunkach domowych.
Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż badanie potencjałów wywołanych jest gwarantowane na podstawie odrębnych przepisów dotyczących świadczeń gwarantowanych, usunięcie tego badania z wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej nie spowoduje negatywnych skutków dla świadczeniobiorców.
W związku z powyższym, nie ulegnie również zmianie wykaz świadczeń gwarantowanych.

W § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia istniejący zapis „świadczenia pielęgniarskie” zmieniono na „świadczenia udzielane przez pielęgniarkę”. Zmiana ma na celu ujednolicenie terminologii – w § 4 ust. 2, wymienia się „świadczenia udzielane przez pielęgniarkę”.

W związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 r. świadczenia pielęgniarskiej opieki domowej realizowanej w podstawowej opiece zdrowotnej i finansowanej w formie zadaniowej, adresowanej m.in. do świadczeniobiorców mieszkających w domach pomocy społecznej, w projektowanej regulacji wprowadza się zmiany mające na celu zwiększenie dostępności do świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Na wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza się
w rozporządzeniu nowe brzmienie § 9 ust. 2, zgodnie z którym świadczenia gwarantowane z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej będą udzielane świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą opartą na skali Barthel otrzyma 40 punktów lub mniej.

Zaprojektowane zmiany będą dotyczyły wykreślenia z § 9 ust. 2 rozporządzenia warunków realizacji świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Do chwili obecnej możliwość objęcia świadczeniobiorcy świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej była warunkowana otrzymaniem przez świadczeniobiorcę 40 punktów lub mniej w skali opartej na skali Bartel oraz koniecznością realizacji, przez okres powyżej 14 dni, co najmniej jednego ze świadczeń pielęgniarskich wymienionych w pkt 1-7 ust. 2 § 9 rozporządzenia,
np. pielęgnacji przetoki, wykonywania opatrunków.

W dniu 17 listopada 2009 r. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych wydał rekomendację nr 3/2009 w sprawie zmiany warunków realizacji świadczenia „pielęgniarska opieka długoterminowa domowa”. Prezes Agencji zarekomendował zmianę polegającą na wykreśleniu dodatkowych warunków realizacji świadczenia „pielęgniarska opieka długoterminowa domowa” tj. kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia, wykonywaniem opatrunków, karmienia przez zgłębnik lub przez przetokę, pielęgnacji przetoki, założenia i usunięcia cewnika jako stałe zlecenie lekarskie, płukanie pęcherza moczowego, pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheostomijną i pozostawienia jako warunku realizacji świadczenia „pielęgniarska opieka długoterminowa domowa” jedynie oceny w skali Barthel.
Niniejsza rekomendacja opracowana została zgodnie z art. 31c ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie stanowiska nr 12/7/23/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. Rady Konsultacyjnej przygotowanego w oparciu o opinię ekspertów klinicznych.

Konsekwencją wykreślenia z § 9 ust. 2 rozporządzenia warunków realizacji świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej jest także konieczność wykreślenia w załączniku nr 3 – „Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową” pkt 2 zawierającego te same warunki, które były wymienione w § 9 ust. 2 rozporządzenia. Wprowadzenie projektowanej zmiany ma charakter czysto techniczny.

Zmiany w części III załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia dotyczyły pierwotnie dodania warunku, iż pielęgniarka może jednoczasowo opiekować się nie więcej niż 6 świadczeniobiorcami przebywającymi pod różnymi adresami i nie więcej niż 15 świadczeniobiorcami przebywającymi pod tym samym adresem (np. w domu pomocy społecznej).

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych w dniu 17 listopada 2009 r. wydał jednak negatywną rekomendację odnośnie dodania warunku, iż pielęgniarka może jednoczasowo opiekować się nie więcej niż 6 świadczeniobiorcami przebywającymi pod różnymi adresami i nie więcej niż 15 świadczeniobiorcami przebywającymi pod tym samym adresem zamieszkania (np. w domu pomocy społecznej).

Minister Zdrowia, w oparciu art. 31 b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podjął decyzję, że pielęgniarka może jednoczasowo opiekować się nie więcej niż 6 świadczeniobiorcami przebywającymi pod różnymi adresami i nie więcej niż 12 świadczeniobiorcami przebywającymi pod tym samym adresem zamieszkania (np. w domu pomocy społecznej).

Decyzja ta uwzględnia kryteria zawarte w art. 31a ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest ona przede wszystkim uzasadniona koniecznością zwiększenia dostępności do gwarantowanych świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, tj. świadczeń adresowanych zarówno do świadczeniobiorców przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, jak i świadczeniobiorców przebywających pod tymi samymi adresami zamieszkania.

Zwiększenie dostępności do gwarantowanych świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla mieszkańców domów pomocy społecznej nastąpi poprzez zwiększenie dozwolonej liczby świadczeniobiorców przypadających na jedną pielęgniarkę, gdy świadczeniobiorcy ci mają ten sam adres zamieszkania, jak ma to miejsce w przypadku mieszkańców domów pomocy społecznej.

Osoba korzystająca ze świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej to osoba przewlekle chora i niesamodzielna, która ma zakończony proces leczenia szpitalnego. Osoba ta wymaga opieki pielęgniarskiej w warunkach domowychw związku z utratą możliwości sprawowania samoopieki i samopielęgnacji w stopniu całkowitym lub znacznym.
Dla każdego człowieka, także przewlekle chorego i niesamodzielnego, najważniejszą kwestią gwarantującą dobre samopoczucie, jest zachowanie niezależności i przynależności. Niestety, coraz częściej rodziny, nawet wielopokoleniowe, nie mogą we własnym zakresie zapewnić opieki nad osobami bliskimi. W 2004 r., spośród 4 153 500 osób wyodrębnionych statystycznie jako „wymagające opieki innych osób”, 756 200 osób (18,2%) zamieszkiwało samotnie w tzw. 1-osobowych gospodarstwach. W grupie tej osoby w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) stanowiły 68,9%.

W załączniku nr 2 – „Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego”, w punkcie pierwszym - spożywanie posiłków w odniesieniu do Wprowadzenie zmian do tego punktu wynika z potrzeby doprecyzowania zapisów w „Karcie oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego”. Wprowadzenie powyższej zmiany nie zmienia warunków udzielania świadczeń z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, jak również nie zmienia dostępności do tych świadczeń.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Konieczność wejścia rozporządzenia w życie z dniem ogłoszenia uzasadniona jest ważnym interesem państwa polegającym na zapewnieniu świadczeniobiorcom gwarantowanych świadczeń z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Z powyższych względów, wejściu rozporządzenia w życie z dniem ogłoszenia, nie stoją na przeszkodzie również zasady demokratycznego państwa prawa.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia kryteria wskazane w art. 31a ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W odniesieniu do wpływu świadczenia na poprawę zdrowia obywateli (art. 31a ust.1 pkt 1 ustawy) świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej mają za zadanie przygotować osobę przewlekle chorą niesamodzielną do samoopieki i samopielęgnacji, zapewnić poprawę jakości życia oraz przygotować rodzinę/opiekuna do pomocy w sprawowaniu samoopieki i samopielęgnacji przez tę osobę w warunkach domowych.

Rosnące oczekiwania lepszej jakości życia, a także zmieniająca się struktura rodziny powoduje, że powstała w następstwie chorób, urazów czy starości niesamodzielność staje się problemem społecznym. Współcześnie, gdy przeważają rodziny dwupokoleniowe, wiele osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie ma zapewnionej odpowiedniej opieki i pielęgnacji.

Opieka długoterminowa została wpisana jako priorytet mający na celu poprawę jakości życia osób niesamodzielnych. Ten cel ma być osiągnięty poprzez rozwój opieki długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem kompensowania utraconej sprawności, co wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. Nr 137, poz.1126).

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Zgodnie z art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z przekazaniem projektu do konsultacji społecznych.

Wstępna ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.
Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.


Ocena Skutków Regulacji

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja
Regulacja oddziałuje na ministra właściwego do spraw zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję Oceny Technologii Medycznych, świadczeniodawców realizujących świadczenia lub ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń z zakresu świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych w ramach opieki długoterminowej oraz świadczeniobiorców.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
W ramach szerokich konsultacji społecznych projekt zostanie skierowany w szczególności do następujących podmiotów:
1) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
2) NSZZ Solidarność;
3) Forum Związków Zawodowych;
4) Naczelnej Rady Lekarskiej;
5) Kolegium Lekarzy Rodzinnych;
6) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
7) Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego;
8) Konfederacji Pracodawców Polskich;
9) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych;
10) Business Centre Club;
11) Krajowej Izby Gospodarczej;
12) Związku Województw Polskich;
13) Związku Powiatów Polskich;
14) Polskiej Unii Szpitali Klinicznych;
15) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia – „Porozumienie Zielonogórskie”;
16) Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej;
17) Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali
Klinicznych;
18) Izby Lecznictwa Polskiego;
19) Związku Powiatowych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego – Organizacji Pracodawców w Łańcucie;
20) Związku Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego – Organizacji Pracodawców w Gnieźnie;
21) Związku Pracodawców Służby Zdrowia w Łodzi;
22) Gdańskiego Związku Pracodawców Członkowi Konfederacji Pracodawców Polskich;
23) Mazowieckiego Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
24) Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
25) Wielkopolskiego Związku Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacji Pracodawców;
26) Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej;
27) Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego;
28) Konsorcjum Szpitali Wrocławskich;
29) Stowarzyszenia Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej „SOPOD” w Toruniu;
30) Związku Pracodawców Pielęgniarek i Położnych Warmii i Mazur;
31) Związku Pracodawców Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warmii i Mazur;
32) Związku Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
33) Związku Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji;
34) Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
35) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
36) Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego;
37) Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznemu;
38) Caritas Polska;
39) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii;
40) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii;
41) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży;
42) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Urologii;
43) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Paliatywnej;
44) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neurologii;
45) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neurologii Dziecięcej;
46) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chorób Płuc;
47) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu;
48) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej;
49) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastrologii;
50) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chorób Wewnętrznych;
51) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Geriatrii;
52) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej;
53) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej;
54) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
55) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych;
56) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa;
57) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego;
58) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego;
59) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego;
60) Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego.

Ponadto został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Wynik konsultacji zostanie omówiony w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na budżet państwa, gdyż wykaz świadczeń gwarantowanych w niniejszym rozporządzeniu jest tożsamy z zakresem świadczeń, który obecnie jest finansowany ze środków publicznych.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane regulacje nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi
Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na zdrowie ludzi i powinno się przyczynić, z uwagi na określenie wykazu świadczeń gwarantowanych, do poprawy świadomości pacjentów o przysługujących im uprawnieniach do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8. Ocena o zgodności regulacji z prawem Unii Europejskiej
Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8452 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.