nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu ZdrowiaDz.U.03.93.864


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 14 maja 2003 r.
w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 217 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
  1) „Ustawa” – ustawę z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  2) „Fundusz” – Narodowy Fundusz Zdrowia;
  3) „Kasa” – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  4) „Zakład” – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

§ 2.

1. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawy, dotyczące osób ubezpieczonych do dnia wejścia w życie ustawy, są przekazywane przez Zakład i Kasę do oddziału wojewódzkiego Funduszu, w jaki przekształcona została regionalna kasa chorych, której członkiem był ubezpieczony.

2. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawy, dotyczące osób ubezpieczonych do dnia wejścia w życie ustawy w Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych, są przekazywane przez Zakład i Kasę do oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego.

3. Miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o podany w zgłoszeniu do ubezpieczenia, o którym mowa w art. 17 i 18 ustawy kod pocztowy adresu zameldowania w miejscu pobytu stałego, a jeżeli adres zameldowania w miejscu pobytu stałego jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub brak jest w zgłoszeniu adresu zameldowania w miejscu pobytu stałego – kod pocztowy adresu miejsca zamieszkania.

4. W przypadku niepodania w zgłoszeniu do ubezpieczenia, o którym mowa w art. 17 i 18 ustawy, adresu miejsca zamieszkania, Zakład i Kasa ustala miejsce zamieszkania na podstawie danych uzyskanych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Sytemu Ewidencji Ludności prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej lub wojewódzkich zbiorów meldunkowych.

5. Jeżeli osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu do dnia wejścia w życie ustawy nie została przyporządkowana do kasy chorych przez Zakład lub Kasę, dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawy, są przekazywane do oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawy, dotyczące ubezpieczonych obywateli polskich niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są przekazywane przez Zakład lub Kasę do oddziału wojewódzkiego Funduszu, w jaki przekształcona została regionalna kasa chorych, której taki obywatel był członkiem do dnia wejścia w życie ustawy.

7. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawy, dotyczące ubezpieczonych obywateli polskich niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących do dnia wejścia w życie ustawy członkami Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, są przekazywane przez Zakład lub Kasę do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

8. W przypadku, gdy ustalenie właściwego dla ubezpieczonego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawy, są przekazywane do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

§ 3.

Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1 – 5 ustawy, są przekazywane przez Zakład przy przekazywaniu danych dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych od dnia wejścia w życie ustawy.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

w porozumieniu
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-14
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5189 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.