nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznegoROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 7 maja 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2002 r. o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (Dz.U. Nr 241, poz. 2073), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Warunkiem finansowania świadczeń zdrowotnych, udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i przez zespół ratownictwa medycznego jest zapewnienie ciągłej gotowości tych jednostek do udzielania świadczeń zdrowotnych, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w zakresie i przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach o państwowym ratownictwie medycznym.

§ 2

Jednostką rozliczeniową świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 jest stawka dobowej gotowości, sporządzana według kalkulacji ceny odpowiednio dla szpitalnego oddziału ratunkowego lub zespołu ratownictwa medycznego

§ 3

Kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w szpitalnym oddziale ratunkowym dokonuje się z uwzględnieniem:
  1) średniej ilości świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym nie zakończonych dalszą hospitalizacją w tym samym zakładzie opieki zdrowotnej, udzielonych w przyjętym okresie rozliczeniowym;
  2) kosztów osobowych, w tym wynikających z wymagań okreśonych w § 13 ust 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.Nr 74, poz 687);
  3) kosztów leków i materiałów medycznych użytych przy udzielaniu świadczeń, o których mowa w pkt 1;
  4) kosztów badań diagnostycznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki obrazowej, wykonanych przy udzielaniu świadczeń, o których mowa w pkt 1;
  5) kosztów transportu sanitarnego w sytuacjach konieczności przewiezienia pacjenta w celu zachowania ciągłości procesu leczenia.

§ 4

Kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej zespołu ratownictwa medycznego dokonuje się z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z utrzymaniem zespołu, w szczególności:
  1) kosztów osobowych;
  2) kosztów eksploatacyjnych;
  3) kosztów administracyjno-gospodarczych;
  4) odpisu amortyzacyjnego.

§ 5

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - Zdrowie, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 93, poz.833)


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-07
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4281 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.