nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe w 2009 r. oraz kwot tych dotacji w ramach Programu wieloletniego „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”Dz.Urz.MZ.09.11.52→ z dnia 30 listopada 2009 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe w 2009 r. oraz kwot tych dotacji w ramach Programu wieloletniego „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”


Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), w związku z art. 14 ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 9 do ustawy budżetowej na 2009 r. wraz z przyznanymi dla nich w budżecie państwa w części 46 – Zdrowie, dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność kwotami dotacji podmiotowych w ramach Programu wieloletniego „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” ustanowionego uchwałą nr 19/2007 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 r., zmienioną uchwałą nr 31/2008 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r., uchwałą nr 164/2008 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. oraz uchwałą nr 27/2009 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r.MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3664 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.