nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w ZabrzuDz.Urz.MZ.09.11.48→ z dnia 30 listopada 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w składzie:
1) Pan Władysław Puzoń – Przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Pan Krystian Frey – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Pani Maria Brzezińska – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Pan Władysław Grzeszczak – członek Rady – przedstawiciel Rektora Śląskiej Akademii Medycznej;
5) Pani Beata Cholewka – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
6) Pan Marcin Antoniak – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 31).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4579 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.