nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno - epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora SanitarnegoDz.U.10.2.10 → z dnia 8 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie zasad i trybu upoważniania pracowników stacji
sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego
do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji
w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Główny Inspektor Sanitarny może udzielić upoważnienia pracownikom Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a państwowy inspektor sanitarny pracownikom podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej, do wykonywania czynności kontrolnych w ramach:
1) zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego,
2) zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania
- w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.
2. W ramach czynności, o których mowa w ust. 1, upoważniony pracownik jest uprawniony do:
1) przeprowadzania kontroli w jednostce kontrolowanej, w tym:
a) dokonywania wizji lokalnej terenów przeznaczonych na lokalizację obiektów budowlanych,
b) kontroli obiektów budowlanych w toku budowy,
c) uczestniczenia w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych;
2) wykonywania czynności nadzoru sanitarnego, w tym pobierania próbek oraz przeprowadzania badań i analiz laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych;
3) dokonywania ustaleń kontroli;
4) sporządzania dokumentacji w zakresie czynności nadzoru sanitarnego oraz czynności laboratoryjnych, służących do opracowywania protokołów kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych;
5) uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;
6) oceny wykonywania zadań z zakresu promocji zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej.

§ 2.

1. Główny Inspektor Sanitarny może udzielić upoważnienia zastępcom Głównego Inspektora Sanitarnego do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
2. Państwowy inspektor sanitarny może udzielić upoważnienia do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych zastępcy państwowego inspektora sanitarnego oraz pracownikom podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej zatrudnionym na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych oraz pracownikom przeprowadzającym graniczne kontrole sanitarne.

§ 3.

Upoważnień, o których mowa w § 1 i 2, udziela się pisemnie.

§ 4.

Upoważnienia, o których mowa w § 1 i 2, mogą być udzielane:
1) na czas oznaczony;
2) jednorazowo.

§ 5.

1. Upoważnienia, o których mowa w § 1 i 2, zawierają:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu, który wystawił upoważnienie;
3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
4) imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego pracownika oraz numer jego legitymacji służbowej;
5) zakres upoważnienia;
6) termin upływu ważności lub okres, na jaki udzielono upoważnienia;
7) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji, wraz z pieczęcią okrągłą.
2. Upoważnienie, o którym mowa w § 4 pkt 2, zawiera ponadto dane jednostki kontrolowanej.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz.1225, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (Dz. U. Nr 24, poz. 217), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku z wejściem w życie art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-01-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4983 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.