nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów w neurochirurgiiDz.Urz.MZ.09.13.64→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2009 r..
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów w neurochirurgii


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania standardów w neurochirurgii w zakresie wskazań do operacji kręgosłupa z zastosowaniem implantów allogenicznych, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Prof. dr hab. n med. Tomasz Trojanowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie neurochirurgii;
2) pozostali członkowie Zespołu:
a) Prof. dr hab. n. med. Henryk Majchrzak - Prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,
b) Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radek – Wiceprezydent Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Kierownik Kliniki Neurochirurgii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi,
c) Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Jarmundowicz – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii, Kierownik Kliniki Neurochirurgii Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu,
d) Dr hab. n. med., prof. nadzw. Andrzej Nowakowski – Kierownik Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
e) Tomasz Pawlęga – Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
f) Beata Rorant – Naczelnik Wydziału Nadzoru Zabezpieczenia i Realizacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a-d, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.
4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy opracowanie standardów w neurochirurgii w zakresie wskazań do operacji kręgosłupa z zastosowaniem implantów allogenicznych.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) powoływanie grup roboczych.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach, a także poprzez doraźną działalność opiniodawczo-doradczą.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może wyłączyć jawność posiedzeń.

§ 6.

Wewnętrzny tryb pracy Zespołu, w tym sposób przygotowywania materiałów na posiedzenia, określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 7.

Zespół zakończy swoją działalność po opracowaniu standardów, o których mowa w § 3, i przedłożeniu ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 31 stycznia 2010 r.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego.
2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 4, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w pracach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
4. Koszty związane z działalnością Zespołu, w tym koszty podróży o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85 195 – Pozostała działalność, pozostających w dyspozycji Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4340 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.