nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we WrocławiuDz.Urz.MZ.09.13.59→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 grudnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 55 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 87) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w szczególności wynikające z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;”;
2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Głogowie;
2) Terenowy Oddział w Legnicy;
3) Terenowy Oddział w Lubinie;
4) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
5) Dział Dawców i Pobierania Krwi;
6) Dział Ekspedycji Krwi;
7) Dział Finansowo-Księgowy;
8) Dział Laboratoryjny;
9) Dział Metodyczno-Organizacyjny;
10) Dział Preparatyki Krwi;
11) Dział Techniczny;
12) Dział Zapewnienia Jakości;
13) Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
14) Sekcja Informatyki;
15) Sekretariat;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Radiologicznej;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy – Osoba Wykwalifikowana4);
20) Samodzielne Stanowisko Pracy Specjalisty do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska;
21) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
3) w § 10:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych;
2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Finansowych – Główny Księgowy;
3) Zastępcy Dyrektora do Spraw Logistyki i Zarządzania Majątkiem.”,
b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W czasie nieobecności Dyrektora Regionalnego Centrum zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Finansowych – Główny Księgowy, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora Regionalnego Centrum.”;
4) w § 12 uchyla się ust. 2;
5) w § 13:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
4) W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) oraz zgodnie z pkt 2.3 Szczegółowych Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. Nr 184, poz. 1143).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4986 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.