nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia



Dz.Urz.MZ.09.13.66→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 grudnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie
statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 48 i Nr 15, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do działalności podstawowej Centrum należy:
1) realizacja zadań wspierających rozwój systemów informacyjnych, w szczególności systemów ewidencyjno-informatycznych, umożliwiających podejmowanie działań optymalizujących wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia, a ponadto projektowanie i monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, w tym dotyczących usług medycznych;
2) wypełnianie na rzecz ministra właściwego do spraw zdrowia zadań Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013;
3) prowadzenie badań statystycznych w ochronie zdrowia, w tym w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.3));
4) dokonywanie analiz i ocen skutków, przekształceń organizacyjnych i zmian finansowania, w aspekcie organizacyjnym, socjologicznym i ekonomiczno-finansowym.”;
2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektor kieruje działalnością Centrum przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Wydział Administracyjny;
2) Wydział Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej:
a) Sekcja Analiz Kosztów Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
b) Sekcja Badań i Analiz Socjologicznych,
c) Sekcja Badań i Analiz Statystycznych;
3) Wydział Finansowo-Księgowy;
4) Wydział Funduszy Europejskich:
a) Sekcja do Spraw Finansowo-Księgowych,
b) Sekcja Informacji i Promocji,
c) Sekcja Kontroli,
d) Sekcja Oceny, Monitoringu i Sprawozdawczości;
5) Wydział Organizacyjno-Prawny:
a) Sekcja do Spraw Organizacyjnych,
b) Sekcja do Spraw Prawnych;
6) Wydział Kadr, Płac i Szkolenia;
7) Wydział Wdrożeń i Eksploatacji Systemów Informacyjnych:
a) Sekcja Rozwoju Systemów Informacyjnych,
b) Sekcja Rejestrów i Identyfikatorów Elektronicznych;
8) Wydział Wsparcia Informatycznego;
9) Wydział Zamówień Publicznych;
10) Biuro Zarządzania Projektami Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Informacji i Promocji;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Jakością.”;
4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady wynagradzania pracowników Centrum regulowane są przez przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 51, poz. 411).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 62, poz. 504.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.




Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4386 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.