nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie nr 30/07 Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla stacji sanitarno-epidemiologicznych dotyczących kontroli stanu sanitarnego kąpieliskDz.Urz.MZ.09.13.69→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/07
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla stacji
sanitarno-epidemiologicznych dotyczących kontroli stanu sanitarnego kąpielisk


Na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm. 1)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące kontroli stanu sanitarnego kąpielisk, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wytyczne określają:
1) jednolite standardy postępowania, mające na celu:
a) zapewnienie prawidłowego nadzoru i kontroli kąpielisk w zakresie zagrożeń epidemiologicznych i sanitarno-technicznych,
b) zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników kąpielisk;
2) tryb raportowania wyników kontroli w sprawie jakości wody w kąpieliskach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170 poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-04-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3020 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.