nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznegoDz.Urz.MZ.09.13.63→ z dnia 24 grudnia 2009 r.

Zarządzenie 1)
Ministra Zdrowia

z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego


Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia rokowań w celu zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, zwaną dalej „Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Pani Barbara Bańczak - Mysiak – Przewodniczący;
2) Pani Mirosława Stocka - Mirońska – Wiceprzewodniczący;
3) Pani Roksana Żelezik – członek;
4) Pan Artur Gajewski – członek.

§ 2.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek przeszkody uniemożliwiającej pełnienie funkcji przez Przewodniczącego, jego czynności wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 3.

1. Komisja przeprowadza rokowania, dotyczące warunków wykonywania i finansowania medycznych czynności ratunkowych.
2. Komisja przeprowadza rokowania z dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
3. Za udział w pracach Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
4. Komisja działa na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia. Regulamin ten określa także sposób prowadzenia rokowań.

§ 4.

1. Komisja może powoływać ekspertów jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla przeprowadzenia rokowań wymaga wiadomości specjalnych.
2. Ekspertem nie może być osoba, która:
1) wchodzi w skład organów statutowych lub pełni funkcję kierowniczą u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub jest przedstawicielem dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego;
2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia, powinowatym bocznym do drugiego stopnia osoby wchodzącej w skład organów statutowych lub pełniącej funkcje kierownicze u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub przedstawicielem którejkolwiek z tych osób;
3) jest związana z osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub jest przedstawicielem którejkolwiek z tych osób z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) jest pracownikiem dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania, powołania lub umowy cywilnoprawnej;
5) brała udział w przygotowaniu dokumentacji oferty dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
3. Ekspertem nie może być także osoba, jeżeli między nią a dysponentem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, osobą wchodzącą w skład organów statutowych lub pełniącą funkcje kierownicze u dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego lub przedstawicielem dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego zachodzi stosunek prawny lub faktyczny tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności tej osoby.
4. Eksperci są obowiązani do złożenia Komisji oświadczenia o braku przesłanek określonych w ust. 2 i 3.

§ 5.

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego, udzielają Komisji wszelkiej niezbędnej pomocy przy wykonywaniu jej zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty, w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka.

§ 8.

Zarządzenie traci moc z dniem zawarcia umowy o przekazanie środków publicznych na finansowanie działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r., Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 oraz Nr 122, poz. 1007.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5040 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.