nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskieUwagi i propozycje zgłoszone do projektu - 11.05.2010r.

Zestawienie uwag do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lutego 2010 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 3 marca 2010 roku

Uwagi należy przesyłać na adres
dep-ds@mz.gov.plROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia………………..
w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie


Na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób ustalania kosztów i tryb przekazywania izbom lekarskim środków finansowych, na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 pkt 3-6 i 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, oraz czynności, których wykonywanie na podstawie odrębnych przepisów zostało przekazane izbom lekarskim, zwanych dalej „zadaniami”.

§ 2.

Wysokość kosztów ustala się na podstawie następujących kryteriów:
1) liczba wydanych dokumentów: „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";
2) wartość jednego zadania związanego z wydaniem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";
3) liczba zakończonych postępowań prowadzonych przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
4) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej;
5) liczba zakończonych postępowań przed sądem lekarskim;
6) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej przed sądem lekarskim;
7) liczba zakończonych postępowań w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
8) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
9) liczba lekarzy wprowadzonych do rejestrów, o których mowa w art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich;
10) wartość jednego zadania związanego z wpisem lekarza do rejestrów o których mowa w art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

§ 3.

1. Wartość każdego zadania jest ustalana corocznie w drodze negocjacji ministra właściwego do spraw zdrowia z okręgowymi izbami lekarskimi i z Naczelną Izbą Lekarską, po przedłożeniu Sejmowi uchwalonego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok następny.
2. Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów zadań, o których mowa w § 1, obliczana jako suma iloczynów wartości każdego z tych zadań i ich liczby, nie może przekraczać kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4.

1. Podstawę przekazania środków finansowych stanowi umowa zawarta w danym roku pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a izbą lekarską.
2. Środki finansowe na pokrycie kosztów zadań, o których mowa w § 1, będą przekazywane w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia złożonych przez izby lekarskie kwartalnych sprawozdań z liczby wykonywanych zadań, o których mowa w§ 1.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, za czwarty kwartał obejmuje faktyczne wykonanie zadań w okresie od 1 października do 30 listopada danego roku oraz przewidywane wykonanie zadań za okres od 1 grudnia do 31 grudnia danego roku.
4. Izby lekarskie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadań, o których mowa w § 1, w danym roku, składają sprawozdania finansowe z wykonania tych zadań.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
Uzasadnienie

Niniejszy projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Projekt rozporządzenia określa sposób ustalania kosztów i tryb przekazywania izbom lekarskim środków finansowych, na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją następujących zadań:
1. przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
3. prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
4. prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
5. prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestrów praktyk lekarskich, Rejestru Ukaranych Lekarzy i rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza; oraz czynności, których wykonywanie na podstawie odrębnych przepisów zostało przekazane izbom lekarskim.
Projekt określa kryteria, które mają stanowić podstawę obliczenia wysokości kosztów wskazanych czynności wykonywanych przez izby lekarskie. Kryteria te obejmują wartość i liczbę zadań wykonywanych przez izby lekarskie tj.:
a) liczbę wydanych dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" oraz wartość jednego zadania związanego z wydaniem ww. dokumentów (w odniesieniu do zadania, o którym mowa w art. 5 pkt 3 projektu ustawy, bowiem proces uznawania kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej kończy się przyznaniem prawa wykonywania zawodu - z wyjątkiem lekarzy czasowo wykonujących zawód którzy jedynie powiadamiają o zamiarze podjęcia pracy, oraz w odniesieniu do zadania określonego w art. 5 pkt 4 projektu ustawy zakresie dotyczącym ograniczania prawo wykonywania zawodu),
b) liczbę zakończonych postępowań przed sądem lekarskim oraz wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej przed sądem lekarskim (w odniesieniu do zadania określonego w art. 5 pkt 4 projektu ustawy zakresie dotyczącym zawieszania i pozbawiania prawa wykonywania zawodu),
c) liczbę zakończonych postępowań prowadzonych przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej (w odniesieniu do zadania określonego w art. 5 pkt 5 projektu ustawy),
d) liczbę zakończonych postępowań w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu oraz wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem (w odniesieniu do zadania określonego w art. 5 pkt 6 projektu ustawy),
e) liczbę lekarzy wprowadzonych do rejestrów, o których mowa w art. 5 pkt 11 projektu ustawy, oraz wartość jednego zadania związanego z wpisem lekarza do tych rejestrów (w odniesieniu do zadania określonego w art. 5 pkt 11 projektu ustawy);
Zgodnie z § 3 projektu wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów zadań, o których mowa w § 1, obliczana jako suma iloczynów wartości każdego z tych zadań i ich liczby, nie może przekraczać kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
Ustalenie wartości zadań wykonywanych przez izby dokonywane jest corocznie w drodze negocjacji ministra właściwego do spraw zdrowia z okręgowymi izbami lekarskimi oraz z Naczelną Izbą Lekarską, po przedłożeniu Sejmowi uchwalonego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok następny.
Przekazanie izbom lekarskim środków finansowych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a izbą, w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia złożonych przez izby lekarskie kwartalnych sprawozdań z liczby wykonywanych przez nie zadań.
Ze względu na to, że ustawa o izbach lekarskich weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., określono, że projekt wejdzie w życie z dniem jego ogłoszenia. Takie określenie terminu wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa.
Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.
W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r., o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej.


Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie oddziaływać na okręgowe izby lekarskie i Naczelna Izbę Lekarską oraz na dysponenta środków budżetowych – ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Konsultacje społeczne
W toku uzgodnień projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz organizacjom zrzeszającym lekarzy i lekarzy dentystów. W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r., o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i na budżety jednostek samorządu terytorialnego
Na realizację zadań przejętych od administracji państwowej samorząd lekarski otrzymał w latach 2006 – 2009 następujące kwoty:
w roku 2006: 2 423 400 zł w tym:
- Naczelna Izba Lekarska 389 668 zł
- okręgowe izby lekarskie 2 033 732 zł
w roku 2007: 2 410 400 zł w tym:
- Naczelna Izba Lekarska 390 942 zł
- okręgowe izby lekarskie 2 019 058 zł
w roku 2008: 2 465 400 zł w tym:
- Naczelna Izba Lekarska 397 931 zł
- okręgowe izby lekarskie 2 067 069 zł
Z uwagi na to, że zakres zadań przejętych od administracji państwowej przez samorząd zawodowy lekarzy nie ulega zmianie wysokość dotacji w następnych latach nie powinna znacząco ulec zmianie. Wzrost środków finansowych, które zostaną przekazane izbom lekarskim w następnych latach może nastąpić jedynie ze względu na ewentualny wzrost wartości i liczby jednostkowych zadań wykonywanych przez izby oraz w ramach posiadanych środków finansowych w części 46 – Zdrowie. Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

7. Wpływ na ochronę zdrowia ludności
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na ochronę zdrowia ludności.

8. Wpływ regulacji na warunki życia ludności
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na warunki życia ludności.

9. Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-02-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5822 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.