nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w GdańskuDz.Urz.MZ.10.01.03→ z dnia 7 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 grudnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 18, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w szczególności wynikające z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;”;
2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Gdyni;
2) Terenowy Oddział w Kartuzach;
3) Terenowy Oddział w Kościerzynie;
4) Terenowy Oddział w Starogardzie Gdańskim;
5) Terenowy Oddział w Wejherowie;
6) Terenowy Oddział w Kwidzynie;
7) Terenowy Oddział w Malborku;
8) Terenowy Oddział w Tczewie;
9) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
10) Dział Dawców i Pobierania;
11) Dział Finansowo-Księgowy;
12) Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej;
13) Dział Metodyczno-Organizacyjny;
14) Dział Preparatyki i Ekspedycji Krwi;
15) Dział Zapewnienia Jakości;
16) Sekcja Służb Pracowniczych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Nadzoru Specjalistycznego;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Przeciwpożarowej;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
3) w § 10:
a) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjno-Gospodarczych;
2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych.
7. Zastępców Dyrektora ustanawia i odwołuje Dyrektor Regionalnego Centrum.”,
c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W czasie nieobecności Dyrektora Regionalnego Centrum zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Administracyjno-Gospodarczych, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora Regionalnego Centrum.”;
4) w § 12 uchyla się ust. 2;
5) w § 13:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.
3)Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
4)Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2005 r. Nr 18, poz. 97, z 2007 r. Nr 12, poz. 60 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 17.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-12-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3301 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.