nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.10.2.23 → z dnia 25 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 stycznia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 21 i Nr 5, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 2:
- uchyla się pkt 6,
- dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
,,8) Departament Matki i Dziecka.’’,
b) uchyla się ust. 3;
2) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;’’;
3) w § 5 w pkt 2 uchyla się lit. a;
4) w § 5a:
a) w pkt 1:
- uchyla się lit. b,
- dodaje się lit. d w brzmieniu:
,,d) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;’’,
b) w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu:
,,e) Narodowego Funduszu Zdrowia.’’;
5) w § 9 w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski,’’,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Fronczak.’’.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-01-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6936 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.