nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo MedyczneRozporządzenia
Ministra Zdrowia

z dnia 30 maja 2003 r .
w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Na podstawie art.24 ust. 13 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 113, poz. 1207, Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 241, poz. 2073) zarządza się co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
  1) dane objęte:
    a) rejestrem jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne prowadzonym przez wojewodę,
    b) rejestrem włączonych do systemu jednostek lotniczego pogotowia ratunkowego oraz lotniczych grup poszukiwawczo ratowniczych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
    2) wzory rejestrów, o których mowa w pkt 1;
    3) tryb dokonywania wpisów i zmian oraz wykreśleń w rejestrach, o których mowa w pkt 1.


§ 2

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
  1) współrzędne – współrzędne w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „2000”, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821);
  2) kod resortowy – kod nadany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 30, poz. 379 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1880);
  3) księga rejestrowa zakładu opieki zdrowotnej – księga rejestrowa prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 864);
  4) obszar działania podmiotu – obszar działania podmiotu w ramach, którego funkcjonuje jednostka systemu zgodnie z wojewódzkim planem zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych.

§ 3

1. Rejestry, o których mowa w §1 pkt 1, zwane dalej „rejestrem”, są prowadzone w sposób zinformatyzowany, a wydruki z nich tworzą księgi rejestrowe.

2. Dla każdej jednostki systemu prowadzi się odrębną księgę rejestrową i oznacza numerem identyfikacyjnym, zwanym dalej „numerem księgi”.

3. Numer księgi składa się z siedmiu cyfr w tym:
  1) dwie pierwsze to:
    a) identyfikator terytorialny województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba dysponenta jednostki systemu - dla rejestru prowadzonego przez wojewodę,
    b) cyfry „99” - dla rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
  2) pięć następnych cyfr - numer kolejny w rejestrze.

§ 4

Księga rejestrowa składa się z sześciu działów:
  1) w dziale pierwszym - pod nazwą „Włączenie jednostki do systemu” - umieszcza się rubryki obejmujące następujące dane:
    a) rubryka pierwsza – numer księgi rejestrowej,
    b) rubryka druga – data włączenia jednostki do systemu,
    c) rubryka trzecia – data wpisu do rejestru,
    d) rubryka czwarta – podstawa włączenia jednostki do systemu,
    e) rubryka piąta – nr umowy z płatnikiem świadczeń,
    f) rubryka szósta – uwagi;
  2) w dziale drugim - pod nazwą „Organizacja jednostki systemu” - umieszcza się rubryki obejmujące następujące dane:
    a) rubryka pierwsza – rodzaj jednostki systemu,
    b) rubryka druga – VII część systemu kodu resortowego, jeżeli jednostka systemu funkcjonuje w ramach zakładu opieki zdrowotnej,
    c) rubryka trzecia – liczba stanowisk w przypadku, gdy jednostką systemu jest szpitalny odział ratunkowy,
    d) rubryka czwarta – liczba łóżek obserwacyjnych w przypadku, gdy jednostką systemu jest szpitalny odział ratunkowy,
    e) rubryka piąta – imię i nazwisko kierownika jednostki systemu,
    f) rubryka szósta – uwagi;
  3) w dziale trzecim - pod nazwą „Dysponent jednostki systemu” - umieszcza się rubryki obejmujące następujące dane:
    a) rubryka pierwsza – pełna nazwa dysponenta jednostki systemu,
    b) rubryka druga – skrócona nazwa skrócona,
    c) rubryka trzecia – adres siedziby,
    d) rubryka czwarta – kod terytorialny,
    e) rubryka piąta – numer księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej w przypadku, gdy jednostka systemu funkcjonuje w ramach zakładu opieki zdrowotnej,
    f) rubryka szósta – numer telefonu,
    g) rubryka siódma – numer faksu,
    h) rubryka ósma – adres poczty elektronicznej,
    i) rubryka dziewiąta – numer identyfikacji podatkowej NIP,
    j) rubryka dziesiąta – kod resortowy podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej będący dysponentem jednostki systemu w przypadku gdy jednostka funkcjonuje w ramach zakładu opieki zdrowotnej,
    k) rubryka jedenasta - imię (imiona) i nazwisko kierownika,
    l) rubryka dwunasta – współrzędne punktu centralnego,
    m) rubryka trzynasta – uwagi;
  4) W dziale czwartym - pod nazwą „Podmiot, w ramach, którego funkcjonuje jednostka systemu” umieszcza się rubryki obejmujące następujące dane:
    a) rubryka pierwsza – nazwa podmiotu,
    b) rubryka druga – adres,
    c) rubryka trzecia – V część systemu kodu resortowego w przypadku, gdy podmiotem, w którym funkcjonuje jednostka systemu jest jednostka organizacyjna zakładu opieki zdrowotnej,
    d) rubryka czwarta – współrzędne punktu centralnego,
    e) rubryka piąta – numer telefonu,
    f) rubryka szósta – numer faksu,
    g) rubryka siódma – adres poczty elektronicznej,
    h) rubryka ósma – imię i nazwisko kierownika,
    i) rubryka dziewiąta - kod terytorialny,
    j) rubryka dziesiąta – obszar działania podmiotu, zgodnie z kodami terytorialnymi,
    k) rubryka jedenasta – uwagi;
  5) w dziale piątym - pod nazwą „Personel medyczny wykonujący działania ratownicze w ramach podmiotu, w którym utworzono jednostkę systemu” umieszcza się rubryki obejmujące następujące dane:
    a) rubryka pierwsza - kod rejestrowy personelu medycznego,
    b) rubryka druga - nazwa grupy personelu medycznego,
    c) rubryka trzecia – ilość personelu medycznego;
  6) w dziale szóstym - pod nazwą „Wyłączenie jednostki systemu” umieszcza się rubryki obejmujące następujące dane:
    a) rubryka pierwsza - data wpisu,
    b) rubryka druga – podstawa wyłączenia jednostki systemu z systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
    c) rubryka trzecia – data wyłączenia jednostki z systemu,
    d) rubryka czwarta – uwagi.

§ 5

W rejestrze włączonych do systemu jednostek lotniczego pogotowia ratunkowego oraz lotniczych grup poszukiwawczo – ratowniczych nie prowadzi się w dziale drugim pod nazwą „Organizacja jednostki systemu” rubryki trzeciej i czwartej.

§ 6

1. Wpisu w rejestrze dokonuje się na podstawie:
  1) decyzji albo porozumienia o włączeniu jednostki do systemu, o którym mowa w art. 24 ust.4 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
  2) wniosku o wpis zmian w rejestrze;
  3) decyzji lub porozumienia o wyłączeniu jednostki z systemu.

2. Dysponent jednostki systemu obowiązany jest przedłożyć organowi prowadzącymi rejestr:
  1) dokumenty zawierające dane podlegające wpisowi do rejestru, z zastrzeżeniem ust. 3;
  2) informację dotyczącą zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
  3) wykaz wyposażenia przeznaczonego do prowadzenia medycznych działań ratowniczych.

3. Dane, o których mowa w § 4 pkt 5 dysponent jednostki systemu sporządza według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

4. Dane wpisane do rejestru nie mogą być z niego usunięte.


§ 7

1. Wpis w rejestrze wymaga wydruku wszystkich danych objętych działami księgi rejestrowej, w których zostały dokonane.

2. Wydruki, o których mowa w ust.1, podpisuje osoba upoważniona przez organ prowadzący rejestr i dołącza do księgi rejestrowej.

3. Zestaw ostatnich wydruków wszystkich działów księgi rejestrowej tworzy aktualny stan danych rejestrowych jednostki systemu.

§ 8

1. Zmian w rejestrze dokonuje się na podstawie wniosku o wpis zmian w rejestrze złożonego przez dysponenta jednostki systemu albo osobę przez niego upoważnioną.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 dysponent jednostki systemu dołącza dokumenty zawierające dane podlegające wpisowi do rejestru, które uległy zmianie.

3. Dysponent jednostki systemu zgłasza organowi prowadzącemu rejestr zmiany, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dokonania zmiany.

§ 9

Jeżeli organ prowadzący rejestr, dokonując wpisu jednostki systemu do rejestru, zmiany w rejestrze lub wykreślenia jednostki systemu z rejestru, stwierdzi brak danych podlegających wpisowi do rejestru, wzywa dysponenta jednostki systemu do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie.

§ 10

Dla każdej księgi rejestrowej prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu jednostki systemu do rejestru.

§ 11

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz.U. Nr. 129, poz. 1111)

§ 12

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Załączniki do dokumentu : zal_rejestrjednostek_prm.doc zal_rejestrjednostek_prm.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-30
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 6566 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.