nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemiiROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii.

Na podstawie art. 34 ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 i z 2003 Dz. U. Nr 45, poz.391) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
  1) tryb kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii;
  2) tryb finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii.

§ 2.

Do pracy przy zwalczaniu epidemii osoby kieruje się na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii zawierającej w szczególności:
  1) zakres czynności, do wykonywania których osoba została skierowana;
  2) miejsce oraz czas rozpoczęcia wykonywania czynności;
  3) czas, na jaki osoba została skierowana do pracy.

§ 3.

1. Decyzję, o której mowa w § 2, przekazuje się w formie pisemnej:
  1) osobie skierowanej do pracy przy zapobieganiu epidemii;
  2) pracodawcy, u którego jest zatrudniona osoba skierowana do pracy przy zapobieganiu epidemii.

2. Decyzję, o której mowa w § 2, wojewoda może przekazać ustnie podmiotom, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją epidemiczną.

3. Jeżeli decyzja, o której mowa w § 2, została przekazana w trybie określonym w ust. 2, wojewoda niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia pracy, przekazuje ją podmiotom, o których mowa w ust. 1, w formie pisemnej.

§ 4.

1. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1 pkt 2, finansowane są na podstawie faktury i miesięcznego zestawienia, zawierającego w szczególności:
  1) ilość, rodzaj oraz daty udzielonych świadczeń zdrowotnych wraz ze wskazaniem podstawy ich finansowania ze środków publicznych;
  2) opłatę jednostkową za każdego rodzaju świadczenie zdrowotne, przewidzianą w umowie z kasą chorych, na której obszarze ma siedzibę świadczeniodawca;
  3) opłatę jednostkową za każdego rodzaju świadczenie zdrowotne, ustaloną przez świadczeniodawcę, według kosztów własnych, w przypadku innym niż wymieniony w pkt 2.

2. Fakturę, o której mowa w ust. 1, wystawia się na ogólną kwotę stanowiącą sumę opłat jednostkowych za świadczenia zdrowotne wymienione w załączonym do niej zestawieniu.

§ 5.

Wojewoda, właściwy ze względu na miejsce udzielenia świadczenia zdrowotnego, przekazuje świadczeniodawcy środki finansowe, w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w § 4.

§ 6.

W celu sporządzenia zestawienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, zakład opieki zdrowotnej prowadzi ewidencję udzielonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 pkt 2 oraz osób, którym tych świadczeń udzielono, zawierającą:
  1) imię, nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego;
  2) wskazanie podstawy prawnej sfinansowania z budżetu państwa kosztów udzielonego świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w § 1 pkt 2;
  3) datę udzielenia świadczenia zdrowotnego;
  4) dane o liczbie i rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do każdej osoby.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

MINISTER OBRONY NARODOWEJ


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 93, poz. 833).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-28
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4342 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.