nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w RaciborzuDz.Urz.MZ.10.4.29 → z dnia 12 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 lutego 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 91 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w szczególności wynikające z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;”;
2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:
1) Terenowy Oddział w Jastrzębiu Zdroju;
2) Terenowy Oddział w Pszowie;
3) Terenowy Oddział w Rybniku;
4) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
5) Dział Analityczno-Chemiczny;
6) Dział Biologii Molekularnej;
7) Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych Przez Krew;
8) Dział Dawców i Pobierania Krwi;
9) Dział Diagnostyki Laboratoryjnej;
10) Dział Ekspedycji Krwi;
11) Dział Finansowo-Księgowy;
12) Dział Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej;
13) Dział Preparatyki Krwi;
14) Dział Zapewnienia Jakości;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obronnych;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka.”;
3) w § 10:
a) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych.
7. Zastępcę Dyrektora ustanawia i odwołuje Dyrektor Regionalnego Centrum.”,
b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.”;
4) w § 12 uchyla się ust. 2;
5) w § 13:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r., Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-02-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3941 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.