nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w BiałymstokuDz.Urz.MZ.10.4.30 → z dnia 12 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie powołania Rady
Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku w składzie:
1) Pani Krystyna Czaplicka-Trojanowska – Przewodnicząca Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Pan Krzysztof Czajkowski – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) Pani Anna Iwaszkiewicz – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
4) Pani Anna Karczmarz – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) Pani Katarzyna Korczyc – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
6) Pan Mieczysław Adam Kuczyński – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
7) Pani Joanna Kujawa – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
8) Pani Daria Lisowska – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
9) Pani Małgorzata Michalewicz – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 72 oraz z 2006 r. Nr 6, poz. 22).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-02-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5063 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.