nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnychDz.Urz.MZ.10.4.32 → z dnia 12 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Projektodawcą programu zdrowotnego, zwanego dalej „programem", może być komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a także jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia, właściwa ze względu na zakres jej działania, zwana dalej „komórką właściwą", specjalista, grupa specjalistów lub inny podmiot funkcjonujący w sferze danej dziedziny nauki, której dotyczy program.
2. Program jest opracowywany według schematu dokumentu programu zdrowotnego, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Program, w celu przyjęcia do realizacji, jest przedkładany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia za pośrednictwem komórki właściwej.
4. Zgodę na przyjęcie programu do realizacji ze środków finansowych ujętych w części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, wyraża minister właściwy do spraw zdrowia po zapoznaniu się z wnioskiem komórki właściwej i opinią Kolegium Ministra Zdrowia lub Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.
5. Wniosek komórki właściwej, o którym mowa w ust. 4, wymaga akceptacji stałego członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace komórki właściwej.

§ 2.

1. Na realizację programów finansowanych z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia planuje się środki finansowe w części: 46 - Zdrowie, dział: 851 - Ochrona zdrowia, rozdział: 85149 - Programy polityki zdrowotnej.
2. Plan rzeczowo – finansowy zawierający wykaz programów planowanych do realizacji w ramach środków, o których mowa w ust.1 zgodnych z ustawą budżetową podlega akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Realizacja programu w danym roku następuje po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w § 1 ust. 4, w ramach zaplanowanych środków finansowych.

§ 3.

1. W programach, których realizacja wymaga kilku realizatorów, uwzględnia się możliwość wyłonienia koordynatora programu.
2. Koszty koordynowania programu pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację danego programu.

§ 4.

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może powołać radę programu zdrowotnego jako organ opiniodawczo-doradczy do spraw ewaluacji i monitorowania realizacji programu.
2. Do zadań rady programu zdrowotnego należy w szczególności:
1) ewaluacja i monitorowanie realizacji programu;
2) merytoryczna ocena realizacji poszczególnych elementów programu;
3) analiza stopnia osiągnięcia celów programu;
4) przedstawienie propozycji podziału środków na poszczególne zadania, w ramach kwoty zaplanowanej na program w danym roku budżetowym;
5) ocena merytoryczna projektów badawczo-wdrożeniowych przedkładanych do realizacji w ramach programu;
6) inicjatywa w zakresie wprowadzenia do programu nowych zadań;
7) udział w pracach komisji konkursowych mających na celu wybór realizatorów zadań programu;
8) opracowywanie raportów dla ministra właściwego do spraw zdrowia, zawierających wszechstronną ocenę programu, rocznych w terminie 30 dni po upływie roku kalendarzowego, a raportu końcowego w terminie 40 dni od daty zakończenia programu.
3. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Osobom powołanym do rady programu zdrowotnego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach rady.
5. Członkom rady programu zdrowotnego, w związku z udziałem w posiedzeniach rady, przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na terenie kraju oraz dieta na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).
6. Wydatki związane z działalnością rady programu zdrowotnego pokrywane są ze środków finansowych przewidzianych na realizację danego programu.

§ 5.

1. Realizatorem lub koordynatorem programu może być każdy podmiot spełniający kryteria wyboru realizatora lub koordynatora programu zdrowotnego, określone w programie, a w szczególności publiczny albo niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka badawczo-rozwojowa, płatnik usług medycznych, a także jednostki budżetowe podległe ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia.
2. Wybór realizatora lub koordynatora programu i udostępnianie środków publicznych na realizację programów następuje na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 6.

1. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przedstawionych przez dyrektora komórki właściwej: projektu ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu, w tym wymagań stawianych oferentom i kryteriów oceny ofert, minister właściwy do spraw zdrowia zamieszcza, na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenie o przeprowadzenie konkursu ofert, w terminie określonym w odrębnych przepisach.
2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się, poza elementami ogłoszenia wymienionymi w odrębnych przepisach, w szczególności:
1) skrótowy opis celów i podstawowych elementów programu;
2) informację o rodzaju dokumentów lub dodatkowych danych, jakie powinien złożyć oferent, w tym:
a) wymagane dane identyfikujące oferenta, a w szczególności:
- pełną nazwę,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- potwierdzoną podpisem głównego księgowego lub osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
b) ofertę realizacji programu, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej oraz zadań projektowanych w ramach programu,
c) plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań programu z podziałem kosztów na wydatki bieżące i majątkowe,
- planowany udział własny w realizacji zadań (dotyczy wydatków majątkowych),
d) informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- rodzaje i liczbę świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez oferenta lub doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej,
- aktualny wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
- statut jednostki,
- informację o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
e) kopię polisy OC w przypadku, gdy przedmiotem programu mają być świadczenia zdrowotne;
3) kryteria oceny ofert;
4) inne wymagania, które mogą być stawiane oferentowi do realizacji zadania w szczególności takie jak złożenie:
a) oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
b) oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
c) opinii konsultanta wojewódzkiego lub krajowego,
d) potwierdzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń zdrowotnych;
5) zastrzeżenie o możliwości przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu;
6) informację o umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających warunków formalnych zawierającej wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej.
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
7) informację o możliwości uwzględnienia oferty po upływie terminu, o który, mowa w pkt 6 lit. b oraz w ust. 7, jeżeli oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia może, na umotywowany wniosek dyrektora komórki właściwej, przesunąć termin składania ofert, odwołać konkurs lub unieważnić konkurs.
4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
5. Po ogłoszeniu konkursu nie dopuszcza się zmian kryteriów lub wymagań zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
6. Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w jednym egzemplarzu w formie pisemnej i elektronicznej. Pierwsza koperta zawiera informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga koperta zawiera dane merytoryczne.
7. Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie, i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 7.

1. Rozpatrzenia ofert i wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert na realizację lub koordynację programu dokonuje Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją".
2. Komisję powołuje i odwołuje, na wniosek dyrektora komórki właściwej, minister właściwy do spraw zdrowia.
3. W skład Komisji wchodzi przynajmniej 5 członków, w tym przewodniczący i zastępca przewodniczącego.
4. Przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego może wyznaczyć spośród członków Komisji sekretarza Komisji.
5. Do obowiązków sekretarza Komisji należy sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji, protokołu końcowego i protokołów z rozpatrywania odwołań.
6. W pracach Komisji mogą brać również udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji lub zastępcę przewodniczącego.
7. Osobom, o których mowa w ust. 3 i 6, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji.
8. Osobom, o których mowa w ust. 3 i 6, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Komisji, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
9. Komórka właściwa zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Komisji.
10. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, działu - 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji komórki właściwej.
11. Prace Komisji odbywają się na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8.

1. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego komórkę właściwą, wniosek o akceptację wyboru realizatora lub koordynatora programu dokonanego jako najkorzystniejsza oferta lub oferty wraz z proponowaną wysokością środków finansowych. Do wniosku dołącza się protokół z posiedzenia Komisji wraz z pełną dokumentacją z postępowania konkursowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego parafowania przez dyrektora komórki właściwej.
3. Akceptacja wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez ministra właściwego do spraw zdrowia stanowi podstawę przekazania do realizacji programu realizatorowi lub koordynatorowi programu, po upływie terminu określonego w § 9 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Przekazanie do realizacji programu realizatorowi lub koordynatorowi w danym roku może nastąpić do dnia 30 października danego roku budżetowego, a po tym terminie jedynie na uzasadniony wniosek dyrektora komórki właściwej, parafowany przez Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz zaakceptowany przez Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego komórkę właściwą.

§ 9.

1. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia wniosku o akceptację wyboru realizatora lub koordynatora programu dokonanego jako najkorzystniejsza oferta lub oferty, Komisja zamieszcza ogłoszenie o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, podając nazwę realizatora, realizatorów lub koordynatora programu oraz przyznaną kwotę środków publicznych.
2. Zakończenie postępowania konkursowego następuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wyborze oferty lub ofert na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, z zastrzeżeniem § 10.

§ 10.

1. Oferent może wnieść do Komisji odwołanie w formie pisemnej
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu lub unieważnienia konkursu. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Wniesienie odwołania wstrzymuje zakończenie postępowania konkursowego do czasu jego rozpatrzenia.
3. Komisja rozpatruje wszystkie odwołania w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku odrzucenia odwołania Komisja podaje uzasadnienie.
4. Komisja składa wniosek o akceptację rozstrzygnięcia odwołania do ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem dyrektora komórki właściwej.
5. Niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 4, komórka właściwa informuje oferenta o rozstrzygnięciu wniesionego odwołania.

§ 11.

1. Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadziło do wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert, przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego komórkę właściwą, wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, wymaga uprzedniego parafowania przez dyrektora komórki właściwej.

§ 12.

1. Zakończenie realizacji zadań wynikających z programu finansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w danym roku budżetowym następuje po rozliczeniu się realizatora lub koordynatora z realizowanych zadań w ramach programu zatwierdzonego pod względem merytorycznym i finansowym.
2. Dokumentem potwierdzającym zakończenie realizacji programu w danym roku jest „Protokół zakończenia realizacji programu zdrowotnego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, jest sporządzany niezwłocznie po rozliczeniu się wszystkich realizatorów programu z realizowanych zadań w ramach programu.
4. Rozliczenie się z realizowanych zadań w ramach programu polega na przedłożeniu przez realizatora lub koordynatora i zatwierdzeniu przez komórkę właściwą oraz Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji rozliczenia merytoryczno-finansowego oraz po zatwierdzeniu przez komórkę właściwą sprawozdania merytorycznego opracowanego przez realizatora lub koordynatora programu.
5. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu, w przypadku wielu realizatorów lub programu wielozadaniowego, sporządza koordynator programu, a w przypadku jego braku, do protokołu, o którym mowa w ust. 2, załącza się sprawozdania merytoryczne wszystkich realizatorów danego programu.
6. Coroczne sporządzanie protokołu, o którym mowa w ust. 2, wymagane jest zarówno w odniesieniu do programów realizowanych w okresie jednego roku albo wielu lat.
7. W przypadku programów realizowanych w okresie wielu lat, brak przedłożenia przez realizatora lub koordynatora dokumentów umożliwiających sporządzenie protokołu, o którym mowa w ust. 2, za rok poprzedni, powoduje zawieszenie realizacji programu przez tego realizatora do czasu usunięcia uchybień bądź wyłonienia nowego realizatora.

§ 13.

Programy przyjęte i wdrożone do realizacji przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia realizowane są na podstawie zgody wyrażonej przed tym dniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub Kolegium Ministra Zdrowia lub Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z zasadami określonymi w tych programach.

§ 14.

Do postępowań konkursowych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 15.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 9).

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r., Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz.1277.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 166, poz. 1172, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz.120, Nr 26, poz.157, Nr 227, poz.1505, Nr 38, poz. 229, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz.817, Nr 111, poz. 918, Nr 92, poz.753, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7923 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.