nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejDz.U.10.75.484→ z dnia 5 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) wykaz chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) kryteria pozwalające rozpoznać lub podejrzewać wystąpienie chorób, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Decyzja o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być wydana cudzoziemcowi choremu lub podejrzanemu o zachorowanie na następujące choroby:
1) gruźlicę w okresie prątkowania;
2) błonicę;
3) cholerę;
4) dur brzuszny;
5) dury rzekome A, B, C;
6) dur wysypkowy (w tym chorobę Brill-Zinssera);
7) dżumę;
8) grypę H7 i H5;
9) nagminne porażenie dziecięce oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillain-Barre;
10) ospę prawdziwą;
11) zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);
12) tularemię;
13) wąglik;
14) wściekliznę;
15) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu;
16) wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą gorączkę.

§ 3.

Rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia chorób, o których mowa w § 2, następuje, jeżeli u cudzoziemca stwierdza się jednoczesne występowanie dwóch lub więcej spośród następujących objawów:
1) gorączka;
2) zapalne zmiany skórne lub wysypka;
3) zaburzenia świadomości;
4) kaszel;
5) krwawienie;
6) biegunka;
7) duszności.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-04-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5002 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.