nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie



Dz.U.10.94.611 → z dnia 31 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie


Na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób ustalania kosztów i tryb przekazywania Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz okręgowym izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 pkt 3-6 i 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, oraz czynności, których wykonywanie na podstawie odrębnych przepisów zostało przekazane izbom lekarskim, zwanych dalej „zadaniami”.

§ 2.

Wysokość kosztów ustala się na podstawie następujących kryteriów:
1) liczba wydanych dokumentów: „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";
2) wartość jednego zadania związanego z wydaniem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";
3) liczba zakończonych postępowań prowadzonych przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
4) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej;
5) liczba zakończonych postępowań przed sądem lekarskim;
6) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej przed sądem lekarskim;
7) liczba zakończonych postępowań w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
8) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
9) liczba lekarzy wprowadzonych do rejestrów, o których mowa w art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich;
10) wartość jednego zadania związanego z wpisem lekarza do rejestrów, o których mowa w art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

§ 3.

1. Wartość każdego zadania jest ustalana corocznie w drodze negocjacji ministra właściwego do spraw zdrowia z okręgowymi izbami lekarskimi i z Naczelną Izbą Lekarską, po przedłożeniu Sejmowi uchwalonego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok następny.
2. Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów zadań, o których mowa w § 1, ustala się według następującego wzoru:
F= a x W jed + b x W jed +c x W jed…….+…….

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
F- wysokość środków finansowych,
a…..z - liczba wykonanych zadań,
W jed - wartość zadania.
3. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 2, w danym roku nie może przekraczać kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4.

1. Podstawę przekazania środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 2, stanowi umowa, opracowana na podstawie prognoz wykonania zadań, zawarta w danym roku pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a izbą lekarską.
2. Zawierana umowa powinna określać w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki środki finansowe zostały przyznane, i termin jego wykonania;
2) wysokość przyznanych środków;
3) termin wykorzystania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) termin i sposób rozliczenia udzielonych środków finansowych;
5) termin zwrotu niewykorzystanej części środków finansowych, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;
6) tryb kontroli wykonania zadania.
3. Przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów zadań, o których mowa w § 1, następuje dwa razy w roku, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia złożonych przez Naczelną Izbę Lekarską oraz okręgowe izby lekarskie półrocznych sprawozdań z liczby realizowanych zadań.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, za drugie półrocze obejmuje faktyczną realizację zadań w okresie od 1 lipca do 30 listopada danego roku oraz przewidywane wykonanie zadań za okres od 1 grudnia do 31 grudnia danego roku.
5. Izby lekarskie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, w danym roku, składają sprawozdania finansowe z wykonania tych zadań.

§ 5.

W 2010 r. środki finansowe dla Naczelnej Izby Lekarskiej oraz okręgowych izb lekarskich przekazuje się na zasadach dotychczasowych.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA



1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).




Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2492 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.