nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacjeDz.U.10.94.610 → z dnia 31 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje


Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, zwanego dalej „rejestrem”, sposób udostępniania danych objętych tym rejestrem oraz okres przechowywania tych danych;
2) wzory i terminy przekazywania raportów o zakażeniach i zachorowaniach na chorobę zakaźną, zgonach z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.

§ 2.

1. Do rejestru wprowadza się dane ze zgłoszeń zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, zwanych dalej „zgłoszeniem”, po ich zweryfikowaniu przez podmiot prowadzący rejestr pod względem kompletności zgłoszenia i poprawności rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
2. Do rejestru wprowadza się również informacje uzyskane w trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego o wykrytych przypadkach zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, jeżeli podlegały obowiązkowi zgłoszenia, a nie zostały zgłoszone przez zobowiązane do tego podmioty.
3. Dane dotyczące danej osoby wprowadza się do rejestru pod tą samą pozycją.
4. Dokonanie wpisów danych w rejestrze jest potwierdzane przez podmiot prowadzący rejestr na zgłoszeniu, poprzez umieszczenie na nim numeru wpisu zgłoszenia w danym roku oraz daty otrzymania zgłoszenia.

§ 3.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, podmiot prowadzący rejestr podejmuje następujące działania:
1) sprawdza dane zawarte w zgłoszeniu pod względem ich kompletności i w miarę możliwości uzupełnia brakujące dane;
2) zwraca zgłoszenie lekarzowi, felczerowi, kierownikowi szpitala lub kierownikowi laboratorium w celu ich uzupełnienia wraz z informacją, jakie dane muszą zostać uzupełnione - w przypadku stwierdzenia niemożliwych do usunięcia braków danych w zgłoszeniu;
3) weryfikuje poprawność rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając:
a) informacje uzyskane od lekarza, felczera, kierownika szpitala lub kierownika laboratorium dokonującego zgłoszenia,
b) informacje uzyskane z dokumentacji medycznej,
c) definicje zakażeń i chorób zakaźnych stworzone dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego, wytyczne państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz współczesną wiedzę medyczną.
2. Podmiot prowadzący rejestr, do którego wpłynęło zgłoszenie, przekazuje kompletne i zweryfikowane w zakresie poprawności rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej zgłoszenie:
1) podmiotowi prowadzącemu rejestr właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, u której rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną lub zgon z ich powodu lub dodatni wynik laboratoryjny w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych – jeżeli zgłoszenie wpłynęło do podmiotu prowadzącego rejestr, niewłaściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby objętej zgłoszeniem lub
2) podmiotowi prowadzącemu rejestr, właściwemu ze względu na rodzaj choroby zakaźnej lub zakażenia.

§ 4.

1. Dane zgromadzone w rejestrach są przechowywane przez 50 lat licząc od dnia dokonania wpisu tych danych do rejestru.
2. Nazwiska i imiona, numery PESEL lub numery identyfikacyjne dokumentu tożsamości oraz dokładne adresy zamieszkania są usuwane z rejestru po upływie 10 lat licząc od dnia dokonania wpisu tych danych do rejestru.

§ 5.

Udostępnienie danych z rejestru podmiotom, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, następuje nieodpłatnie, przez udostępnienie rejestru do wglądu, sporządzenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub sporządzenie kopii w formie pliku elektronicznego.

§ 6.

1. Raporty o zakażeniach i zachorowaniach na chorobę zakaźną, zgonach z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, są sporządzane przez podmiot prowadzący rejestr co miesiąc, co kwartał oraz co rok.
2. Wzór raportu o zakażeniach i zachorowaniach na choroby zakaźne, ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Wzór raportu o zgonach z powodu zakażeń lub chorób zakaźnych oraz podejrzeniach zgonów z ich powodów, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Wzór raportu o zakażeniach i zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne, ich podejrzeniach, oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wybranych czynników chorobotwórczych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny oraz specjalistyczne jednostki wskazane do prowadzenia rejestru przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przekazują państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu raporty, o których mowa w ust. 1, w terminie:
1) 7 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, którego raport dotyczy;
2) 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu kwartału, którego raport dotyczy;
3) 20 dni od dnia następującego po ostatnim dniu roku, którego raport dotyczy.
6. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje raporty, o których mowa w ust. 1, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostce, a także krajowemu punktowi kontaktowemu wspólnotowego systemu wczesnego ostrzegania i reagowania oraz krajowemu punktowi centralnemu do spraw Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w terminie:
1) 10 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, którego raport dotyczy;
2) 20 dni od dnia następującego po ostatnim dniu kwartału, którego raport dotyczy;
3) 40 dni od dnia następującego po ostatnim dniu roku, którego raport dotyczy.
7. Państwowy inspektor sanitarny lub specjalistyczna jednostka wskazana do prowadzenia rejestru dokonuje korekty złożonych w minionym okresie sprawozdawczym raportów:
1) przekazywanych co kwartał - po upływie kolejnego kwartału w terminach określonych w ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 2;
2) przekazywanych co rok – po upływie pierwszego kwartału roku następującego po roku, którego raport dotyczy.
8. Korekty raportów, o których mowa w ust. 7, dokonuje się poprzez sporządzenie raportu zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 2 – 4, w zakresie danych objętych korektą, wraz z dopiskiem „KOREKTA RAPORTU”.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

MINISTER ZDROWIA

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach (Dz. U. Nr 90, poz. 854 i z 2005 r. Nr 92, poz. 774), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9331 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.