nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczejDz.U.10.115.774 → z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 czerwca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji leczniczej


Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145 i Nr 211, poz. 1644) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w Lp. 1.:
a) w kolumnie 2 „Nazwa świadczenia gwarantowanego” w lit. b w tiret drugie w pozycji balneoterapia po pozycji „kąpiel borowinowa, solankowa, kwasowęglowa, siarczkowo-siarkowodorowa, w suchym CO2” dodaje się pozycję „fango”,
b) w lit. b w kolumnie 3 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych” w pozycji „Zasady udzielania:” pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii) może odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie;”;
2) w Lp. 2. w lit. b kolumna 3 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych” otrzymuje brzmienie:
„Czas trwania rehabilitacji:
Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację albo lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.”;
3) w Lp. 3.:
a) w lit. a w kolumnie 3 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych” ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Czas trwania rehabilitacji:
Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wynosi dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni, średnio 5 zabiegów dziennie u każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.”,
b) w lit. b w kolumnie 3 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych” ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Czas trwania rehabilitacji:
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.”,
c) w lit. c w kolumnie 3 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych” ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Czas trwania rehabilitacji:
Czas trwania rehabilitacji słuchu i mowy wynosi dla jednego świadczeniodawcy do 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.”,
d) w lit. d w kolumnie 3 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych” ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Czas trwania rehabilitacji:
Rehabilitacja wzroku wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.”,
e) w lit. e w kolumnie 3 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych” w ust. 1: - pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, lub”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub”;
4) w Lp. 4.:
a) w lit. a w kolumnie 3 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych” ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Czas trwania rehabilitacji:
Rehabilitacja ogólnoustrojowa dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.”,
b) w lit. b w kolumnie 3 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych” ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Czas trwania rehabilitacji:
Czas trwania rehabilitacji neurologicznej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi w przypadku:
1) rehabilitacji neurologicznej wczesnej – od 3 do 9 tygodni;
2) rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (5. stopień skali opartej na skali Rankina) – od 6 do 16 tygodni (w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia do 24 tygodni);
3) rehabilitacji neurologicznej wtórnej – od 3 do 6 tygodni.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji neurologicznej może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.”,
c) w lit. c w kolumnie 3 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych” ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Czas trwania rehabilitacji:
Rehabilitacja pulmonologiczna dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni, W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.”,
d) w lit. d w kolumnie 3 „Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych” ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Czas trwania rehabilitacji:
Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi:
1) w przypadku zawału serca, operacji kardiochirurgicznej oraz niewydolności serca – do 4 tygodni;
2) w przypadku koronaroplastyki, ostrego incydentu wieńcowego bez wykonania koronaroplastyki, operacji kardiochirurgicznej bez wykonania sternotomii – do 2 tygodni.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji kardiologicznej może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 13077 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.