nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.10.8.43 → z dnia 17 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 czerwca 2010r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 53, Nr 11, poz. 95 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 :
a) w § 26:
- w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) kolejny numer pisma w sprawie;’’,
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kreskami poziomymi oraz kreską poprzeczną, np.: MZ-BGP-010-15-2/JK/08, gdzie:
1) ,,MZ’’ – oznacza Ministerstwo Zdrowia;
2) ,,BGP’’ – oznacza Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Prawno – Organizacyjny;
3) ,,010’’ – oznacza podstawy prawne działania Ministerstwa Zdrowia;
4) ,,15’’ – oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, pod którą sprawa została zarejestrowana;
5) ,,2’’ – oznacza kolejny numer pisma w tej sprawie;
6) ,,JK’’ - oznacza inicjały referenta, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu pisma;
7) ,,08’’ – oznacza dwie ostatnie cyfry roku.’’,
b) załącznik nr 4 do załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Akta spraw prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat:
1) od daty zamknięcia programu operacyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) finansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);
2) od daty zaakceptowania sprawozdania końcowego z realizacji programu lub projektu finansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 5 lit. c oraz d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-06-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7841 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.