nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Załącznik nr 1STATUT BANKU TKANEK OKA


§ 1.

1. Bank Tkanek Oka, zwany dalej „Bankiem”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą Banku jest Warszawa.
3. Obszarem działania Banku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja tkanek oka przeznaczonych do przeszczepu oraz pobieranie tkanek oka w zakładach opieki zdrowotnej i innych jednostkach organizacyjnych służby zdrowia zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149).

§ 3.

1. Działalnością Banku kieruje Dyrektor, który reprezentuje Bank na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor kieruje Bankiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych
i Organizacyjnych.
4. Zastępcę Dyrektora, o którym mowa w ust. 3, zatrudnia Dyrektor.

§ 4.

W skład Banku wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;
2) Zespół Koordynatorów Pobierania Tkanek Ocznych.

§ 5.

1. Działalność Banku jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Banku jest plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Bank sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Banku stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w jednostkach państwowej sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Banku są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających
w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2308 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.