nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Załącznik nr 2REGULAMIN ORGANIZACYJNY BANKU TKANEK OKA


§ 1.

Do zadań Banku Tkanek Oka, zwanego dalej „Bankiem”, należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Banku, określonego w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) promocja transplantologii rogówki w kraju, w celu zapewnienia wykonywania wystarczającej w stosunku do potrzeb liczby operacji przeszczepiania rogówki;
3) udzielanie konsultacji zakładom opieki zdrowotnej i innym jednostkom organizacyjnym służby zdrowia, w sprawach konserwacji tkanek bezpośrednio po ich pobraniu, sposobu ich przechowywania i transportu do Banku;
4) organizowanie współdziałania regionalnych banków tkanek oka na terenie kraju, pełnienie funkcji referencyjnych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru fachowo-medycznego;
5) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, w tym z Międzynarodową Federacją Banków Tkanek Oka, zwaną dalej „IFETB” oraz Europejską Federacją Banków Ocznych, zwaną dalej „EEBA”, w zakresie niekomercyjnego pozyskiwania tkanek oka;
6) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Krajowej Radzie Transplantacyjnej, rocznego sprawozdania z działalności i wniosków wynikających z pracy Banku, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego;
7) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Banku, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Banku;
2) zarządzanie majątkiem Banku;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Banku;
6) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Banku oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych i Organizacyjnych, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
4. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:
1) Zastępca Dyrektora do Spraw Medycznych i Organizacyjnych;
2) Zespół do Spraw Finansowych i Osobowych;
3) Zespół Koordynatorów Pobierania Tkanek Ocznych.

§ 3.

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych i Organizacyjnych należy:
1) ostateczne przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji przekazywanych do podpisu Dyrektora;
2) nadzór nad czynnościami związanymi z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem tkanek;
3) merytoryczny nadzór nad przestrzeganiem wymogów dotyczących pobierania, przechowywania i dystrybucji tkanek ocznych zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

Do zadań Zespołu do Spraw Finansowych i Osobowych, należy:
1) prowadzenie rachunkowości Banku;
2) sporządzanie projektów planów finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) wykonywanie poleceń Dyrektora w zakresie dysponowania środkami finansowymi;
6) obsługa finansowa Banku;
7) prowadzenie spraw osobowych pracowników Banku;
8) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;
9) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Zespołu Koordynatorów Pobierania Tkanek Ocznych, należy:
1) zbieranie wywiadu medycznego dotyczącego potencjalnych dawców;
2) koordynowanie i uczestniczenie w czynnościach pobierania tkanek ocznych;
3) współpraca z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w zakresie pobrań wielonarządowych na terytorium kraju;
4) przechowywanie i dystrybucja tkanek ocznych według obowiązujących standardów i procedur;
5) prowadzenie dokumentacji obowiązującej w bankach tkanek i komórek;
6) współpraca z innymi bankami tkanek na terytorium kraju, z EEBA oraz z IFETB;
7) sporządzanie sprawozdawczości z działalności Banku;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 6.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2082 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.