nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Załącznik nr 1STATUT BIURA DO SPRAW ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW POMOCY W OCHRONIE ZDROWIA

§ 1.

1. Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, zwane dalej „Biurem”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą Biura jest Warszawa.
3. Obszarem działania Biura jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Przedmiotem działalności Biura jest realizacja zadań związanych z zagranicznymi programami pomocy w ochronie zdrowia współfinansowanymi przez Unię Europejską, kraje EFTA lub inne międzynarodowe instytucje finansowe oraz realizacja programów bilateralnych i innych programów wynikających z umów międzynarodowych.

§ 3.

1. Działalnością Biura kieruje Dyrektor, który reprezentuje Biuro na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 4.

W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:
1) Zespół do Spraw Mechanizmów Finansowych i Programów Europejskich;
2) Zespół do Spraw Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
3) Zespół Administracyjno-Gospodarczy;
4) Zespół Księgowości i Finansów;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

§ 5.

1. Działalność Biura jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Biuro sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w Biurze stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników Biura są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2276 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.