nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Załącznik nr 2REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA DO SPRAW ZAGRANICZNYCH PROGRAMÓW POMOCY W OCHRONIE ZDROWIA

§ 1.

1. Do zadań Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, zwanego dalej „Biurem”, należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Biura, określonego w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) wdrażanie, koordynacja i obsługa zagranicznych programów pomocy, o których mowa w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia, zwanych dalej „programami”;
3) pełnienie funkcji Instytucji Wspomagającej w ramach mechanizmów finansowych w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
4) pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze tematycznym: „Ochrona Zdrowia”;
5) utrzymywanie kontaktów z właściwymi dla programów partnerami oraz instytucjami zagranicznymi lub krajowymi;
6) gromadzenie i udostępnianie informacji o programach;
7) opiniowanie i opracowywanie dokumentów dotyczących programów;
8) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdań z działalności Biura, do dnia 31 marca każdego roku, za rok poprzedni oraz w każdym przypadku zażądania informacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
9) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. W trakcie wykonywania zadań, wymienionych w ust. 1, Biuro:
1) stosuje zasady i procedury obowiązujące przy realizacji poszczególnych programów i określone we właściwych dla danego programu dokumentach;
2) współpracuje z odpowiednimi komórkami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Biura, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Biura;
2) zarządzanie majątkiem Biura;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy Biura;
6) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biura oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Biura, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 3.

1. Pracami Zespołów kierują Koordynatorzy powołani przez Dyrektora, spośród pracowników Biura.
2. Pracą Zespołu Księgowości i Finansów kieruje Główny Księgowy.
3. Do podstawowych zadań osób wymienionych w ust. 1 i 2 należy:
1) kierowanie pracą podległych pracowników danej komórki organizacyjnej oraz nadzór nad wykonywanymi przez nich zadaniami;
2) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników danej komórki organizacyjnej w sposób gwarantujący terminową realizację zadań;
3) przekazywanie informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Biura;
4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;
5) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

Do zadań Zespołu do Spraw Mechanizmów Finansowych i Programów Europejskich należy:
1) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Wspomagającej dla Priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” w zakresie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w szczególności:
a) opracowywanie dokumentów i zasad służących wdrażaniu mechanizmów finansowych w zakresie Priorytetu 5,
b) prowadzenie akcji informacyjnej poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania telefoniczne, e-mailowe i listowne oraz bezpośrednie spotkania z beneficjentami,
c) przyjmowanie i rejestracja wniosków,
d) ocena formalna wniosków,
e) organizacja pracy ekspertów oceniających wnioski pod względem merytorycznym i technicznym,
f) weryfikacja anglojęzycznej wersji wniosków,
g) pośrednictwo pomiędzy beneficjentem, Krajowym Punktem Kontaktowym (KPK), urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia we wszystkich kwestiach dotyczących zgłoszonych projektów,
h) przygotowywanie projektów umów zawieranych z wyłonionymi beneficjentami w oparciu o Umowę Finansową pomiędzy KPK a darczyńcami,
i) weryfikacja wniosków o płatność i raportów okresowych,
j) przekazywanie środków finansowych wynikających z dofinansowania z Mechanizmów Finansowych na podstawie zawartych umów,
k) rozliczanie i dokonywanie płatności w ramach współfinansowania krajowego na rzecz beneficjentów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
l) monitorowanie realizacji i rozliczania umów finansowych z beneficjentami projektów,
m) wypełnianie zapotrzebowania oraz rozliczanie projektu Pomocy Technicznej w ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG,
n) monitorowanie realizacji i rozliczanie umów,
o) monitorowanie i raportowanie wdrażania Priorytetu 5,
p) sporządzanie materiałów planistycznych związanych z finansowaniem projektów i zapewnieniem środków z budżetu państwa,
q) prowadzenie bazy danych wniosków, zawierającej kompendium informacji o wszystkich projektach;
2) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego w Programie Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej:
a) promowanie i informowanie o idei Programu Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej podczas seminariów i konferencji,
b) udzielanie pisemnych i telefonicznych informacji o możliwościach i zasadach udziału w Programie Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej,
c) udzielanie beneficjentom pisemnych i telefonicznych porad w zakresie związanym z opracowywanymi sprawozdaniami okresowymi z realizacji umów podpisanych z Komisją Europejską,
d) współpraca z właściwymi organami Unii Europejskiej,
e) aktualizacja strony internetowej, która zawiera informacje o Programie Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej i możliwościach składania wniosków w poszczególnych jego edycjach;
3) współpraca w realizacji zadań Partnerstwa Wymiaru Północnego w dziedzinie zdrowia publicznego i opieki społecznej jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
4) obsługa Stałego Przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej w Komitecie Wyższych Przedstawicieli Partnerstwa Wymiaru Północnego w dziedzinie zdrowia publicznego i opieki społecznej;
5) koordynacja starań podmiotów z obszaru ochrony zdrowia w zakresie podjęcia współpracy z beneficjentami Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), Programu Europejskiego Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa (ENPI), Programu Transition Facility i innych programów KE, udostępnianie informacji jednostkom, które mogłyby uczestniczyć w realizacji umów bliźniaczych wdrażanych w ramach tych projektów;
6) sporządzanie materiałów planistycznych związanych ze współfinansowaniem projektów i zapewnieniem środków z budżetu państwa na ich współfinansowanie;
7) bieżąca aktualizacja strony internetowej www.bpz.gov.pl;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Zespołu do Spraw Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy należy wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla obszaru tematycznego: „Ochrona Zdrowia”, w tym:
1) opracowywanie dokumentów i zasad służących wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w zakresie obszaru tematycznego: „Ochrona Zdrowia”;
2) przeprowadzanie naboru projektów;
3) ocena projektów pod kątem formalnym;
4) ocena merytoryczna dokonywana we współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego;
5) zapewnienie braku podwójnego finansowania jakiejkolwiek części projektu z innych środków pomocowych;
6) weryfikacja każdego projektu pod kątem zasad pomocy publicznej;
7) weryfikacja anglojęzycznych wersji wniosków;
8) przekazywanie projektów wraz z rekomendacjami do Krajowej Instytucji Koordynującej;
9) podpisywanie z Instytucjami Realizującymi Umów w sprawie realizacji projektów;
10) pośredniczenie pomiędzy beneficjentem, Krajową Instytucją Koordynującą, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej we wszystkich kwestiach dotyczących zgłoszonych projektów;
11) nadzór i zarządzanie wdrażaniem projektów zgodnie z zapisami Umów w sprawie projektów oraz Umów w sprawie realizacji projektów, a także przeprowadzanie niezbędnych kontroli i audytów projektów;
12) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu Monitorującego;
13) weryfikacja i poświadczanie wniosków o płatność oraz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości otrzymanych od Instytucji Realizujących, weryfikacja poprawności złożonych dokumentów, jak również kwalifikowalności wydatków zawartych we wnioskach o płatność;
14) przekazywanie do Krajowej Instytucji Koordynującej zweryfikowanych i poświadczonych wniosków o płatność oraz raportów okresowych, rocznych i końcowych, raportów z audytu lub ich streszczeń;
15) przekazywanie beneficjentom projektów środków finansowych wynikających z dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na podstawie zawartych umów zgodnie z Systemem Przepływów Finansowych;
16) rozliczanie i dokonywanie płatności w ramach współfinansowania krajowego na rzecz beneficjentów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z Systemem Przepływów Finansowych;
17) monitorowanie realizacji projektów oraz raportowanie do Krajowej Instytucji Koordynującej o postępie ich wdrażania;
18) przekazywanie do Krajowej Instytucji Koordynującej informacji na temat postępów we wdrażaniu obszaru tematycznego: „Ochrona Zdrowia”;
19) wykrywanie nieprawidłowości i raportowanie o nich do Krajowej Instytucji Koordynującej;
20) uzgadnianie na piśmie z Instytucjami Realizującymi uzasadnionych zmian w zakresie realizacji zatwierdzonych projektów zgodnie z limitami określonymi w odpowiednich Umowach w sprawie projektu;
21) zapewnienie promocji i informacji w zakresie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
22) zapewnienie przechowywania wszelkich istotnych dokumentów dotyczących projektów wdrażanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
23) wypełnianie zapotrzebowania oraz rozliczanie projektu Pomocy Technicznej;
24) sporządzanie materiałów planistycznych związanych z finansowaniem projektów i zapewnieniem środków z budżetu państwa;
25) prowadzenie bazy danych projektów;
26) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 6.

Do zadań Zespołu Administracyjno-Gospodarczego należy:
1) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i ewidencją wyposażenia Biura, w tym:
a) prowadzenie ewidencji wyposażenia znajdującego się na stanie Biura i jego cechowanie,
b) przekazywanie do dyspozycji poszczególnych komórek organizacyjnych lub pracowników sprzętu i urządzeń biurowych za pokwitowaniem oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji,
c) ubezpieczanie majątku Biura,
d) organizowanie transportu dla potrzeb Biura i prowadzenie rozliczeń zakupionego paliwa na podstawie kart przebiegu pojazdów znajdujących się w dyspozycji Biura oraz prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej eksploatacji tych pojazdów;
2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, gospodarką materiałową i magazynową Biura, w tym:
a) uzgadnianie z pracownikami potrzeb w zakresie zaopatrzenia Biura w sprzęt, urządzenia i materiały biurowe niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań,
b) opracowywanie planu zakupów na podstawie dokonanych uprzednio uzgodnień i przedstawianie go do zatwierdzenia Dyrektorowi,
c) realizowanie zatwierdzonego planu zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) prowadzenie ewidencji ilościowej i bieżące rozliczanie stanu magazynu Biura, w uzgodnieniu z Zespołem Księgowości i Finansów,
e) dokonywanie bieżącej konserwacji i okresowych przeglądów sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzanie likwidacji zbędnego wyposażenia we współpracy z Zespołem Księgowości i Finansów;
3) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem systemem informatycznym oraz siecią teleinformatyczną;
4) realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Biura;
5) opracowywanie projektów wydawanych przez Dyrektora przepisów wewnętrznych dotyczących spraw administracyjno-gospodarczych Biura;
6) prowadzenie sekretariatu Biura;
7) organizowanie archiwizacji dokumentów Biura zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy współpracy z komórkami organizacyjnymi;
8) prowadzenie rejestru postępowań i umów dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdań rocznych w tym zakresie;
9) planowanie i organizacja szkoleń pracowników Biura;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 7.

Do zadań Zespołu Księgowości i Finansów należy:
1) prowadzenie rachunkowości Biura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) prowadzenie gospodarki finansowej Biura zgodnie z obowiązującymi zasadami;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Biura;
5) sporządzanie projektu planu finansowego dochodów i wydatków;
6) sporządzanie planów wydatkowania środków na realizację programów Unii Europejskiej, programów finansowanych z innych źródeł, na podstawie planów opracowanych przez właściwe zespoły merytoryczne oraz Zespół Administracyjno-Gospodarczy;
7) sporządzanie projektu planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w konsultacji z przedstawicielem pracowników Biura;
8) wnioskowanie do Dyrektora o dokonanie w trakcie roku kalendarzowego zmian w planie finansowym Biura;
9) otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych Biura;
10) rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych programów;
11) sporządzanie projektów sprawozdań finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
12) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i spraw osobowych oraz sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego;
13) naliczanie i wypłata należności z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, obliczanie i odprowadzanie podatków, składek oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 8.

Do zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy Radcy Prawnego należy:
1) sporządzanie lub opiniowanie projektów umów, a także uzgadnianie projektów umów lub udział w ich uzgadnianiu;
2) sporządzanie opinii prawnych;
3) udzielanie porad prawnych i dokonywanie wykładni przepisów prawa w zakresie ich stosowania w działalności Biura;
4) wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej, zleconych przez Dyrektora.

§ 9.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Biurze regulują odrębne przepisy.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1937 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.