nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planuDz.U.03.115.1087

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wojewódzkie plany zdrowotne oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania takiego planu

Na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wojewódzki plan zdrowotny, zwany dalej „planem”, zawiera:
  1) charakterystykę zdrowotną populacji zamieszkującej dane województwo, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na stan zdrowia;
  2) potrzeby zdrowotne wynikające z oceny stanu zdrowotnego obywateli, poprzez określenie liczby świadczeń zdrowotnych według wskazanych w rozporządzeniu rodzajów świadczeń zdrowotnych na 10 tys. ubezpieczonych;
  3) kierunki działań określone przez zarząd województwa ze wskazaniem priorytetów, mających na celu zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli oraz poprawę stanu ich zdrowia.

2. W planie, na podstawie oceny stanu zdrowotnego obywateli, określa się cele zdrowotne oraz działania, środki techniczne i organizacyjne służące osiągnięciu tych celów, a także terminy wykonania tych działań.

3. W planie, na podstawie oceny stanu zdrowotnego obywateli, można również określić długoterminowe cele zdrowotne oraz proponowane sposoby ich osiągnięcia w okresie 4 lat począwszy od roku, którego plan dotyczy.

§ 2.

Plan określa zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej, stomatologicznej, ambulatoryjnej, specjalistycznej i stacjonarnej opieki zdrowotnej oraz zasady ich organizacji, uwzględniając:
  1) strukturę demograficzną i sytuację epidemiologiczną na obszarze województwa;
  2) infrastrukturę, w tym istniejący system dróg i połączeń komunikacyjnych środkami transportu publicznego;
  3) istniejącą i niezbędną liczbę zakładów opieki zdrowotnej;
  4) istniejącą i niezbędną liczbę osób udzielających świadczeń zdrowotnych gwarantujących odpowiednią dostępność, jakość i kompleksowość świadczeń;
  5) możliwe do zrealizowania formy całodobowego zabezpieczenia świadczeń, w tym dostęp do świadczeń w dni powszednie w godzinach wieczornych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta.

§ 3.

1. W planie uwzględnia się konieczność zapewnienia ubezpieczonym w szczególności:
  1) całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich, świadczeń pielęgniarek i położnych, w tym realizację tych świadczeń, w razie potrzeby, w domu chorego oraz w dni wolne od pracy;
  2) ciągłości leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, w tym dla osób przewlekle chorych;
  3) realizacji innych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, opieki stomatologicznej, ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej, a w szczególności:
    a) badań diagnostycznych, w tym analityki medycznej,
    b) rehabilitacji leczniczej,
    c) profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych i profilaktyki stomatologicznej,
    d) opieki medycznej nad noworodkiem, niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, kobietą ciężarną i kobietą w okresie do 42 dni od dnia porodu, osobami niepełnosprawnymi oraz opieki paliatywnej;
  4) promocji zdrowego stylu życia.

2. W zakresie organizacji świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej w planie uwzględnia się w szczególności prawo ubezpieczonego do:
  1) uzyskania świadczenia w dniu zgłoszenia, w przypadku zachorowania i gdy wymaga tego stan jego zdrowia;
  2) dostępu do świadczeniodawcy w czasie nie dłuższym niż godzina dojazdu środkami transportu publicznego;
  3) realizacji badań określonych w odrębnych przepisach w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą;
  4) realizacji badań określonych w odrębnych przepisach w zakresie opieki nad kobietami w ciąży oraz kobietami w okresie do 42 dni od dnia porodu.

§ 4.

1. W planie określa się liczbę świadczeniodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym lekarzy rodzinnych, lekarzy medycyny ogólnej, lekarzy chorób wewnętrznych, lekarzy pediatrów, pielęgniarek i położnych środowiskowych, rodzinnych oraz pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania, umożliwiającą organizację zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na terenie województwa.

2. W planie określa się liczbę świadczeniodawców w zakresie opieki stomatologicznej, umożliwiającą organizację zabezpieczenia tej opieki.

3. Przy ustalaniu liczby świadczeniodawców, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się wskaźniki określone w § 12 załącznika do rozporządzenia.

§ 5.

1 .Plan przygotowywany jest na co najmniej jeden rok kalendarzowy.

2. Plan tworzy się uwzględniając przede wszystkim charakterystykę województwa pod względem:
  1) stanu zdrowia obywateli;
  2) czynników społeczno-ekonomicznych;
  3) środowiska fizycznego;

3. Plan zawiera również projekt zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, który określa w szczególności:
  1) krótkoterminowe i długoterminowe- cele strategiczne;
  2) kierunki działań;
  3) warunki zaspokojenia potrzeb zdrowotnych;
  4) plan działań operacyjnych.

4. Szczegółowe warunki, jakim ma odpowiadać plan oraz zakres danych niezbędnych do jego przygotowania są określone w załączniku do rozporządzenia.

5. Plan przygotowuje się w wersji drukowanej i elektronicznej.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).Załączniki do dokumentu : zal_wojew_planyzdrowotne.doc zal_wojew_planyzdrowotne.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-06-16
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 53945 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.