nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.Dz.Urz.MZ.10.7.41→ z dnia 2 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 maja 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 w pkt 5:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„pozostali członkowie Zespołu:”,
b) lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich,”,
c) lit. o otrzymuje brzmienie:
„o) przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego,”,
d) po lit. p kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. q-s w brzmieniu:
„q) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka,
r) przedstawiciel Departamentu Prawnego,
s) przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego.”;
2) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego.”,
b) dodaje się ust. 3 – 6 w brzmieniu:
„3. Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek jednego z członków Zespołu, może zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu (tryb obiegowy).
4. W razie skierowania projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym, termin do zajęcia stanowiska przez członków Zespołu nie powinien być krótszy niż 2 dni. W uzasadnionych przypadkach, gdy waga lub pilność sprawy wymaga niezwłocznego rozpatrzenia projektu dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy termin ten, za zgodą Przewodniczącego Zespołu, może ulec skróceniu.
5. Projekt dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie żaden z członków Zespołu, nie zgłosił do niego uwag w formie pisemnej, a także jeżeli uwagi te zostały uwzględnione lub wyjaśnione.
6. W razie nieuwzględnienia zgłoszonych w trybie obiegowym uwag, projekt dokumentu lub rozstrzygnięcia sprawy wymaga rozpatrzenia przez Zespół na posiedzeniu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-05-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4044 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.