nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Załącznik nr 2REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA


§ 1.

Do zadań Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwanego dalej „Centrum”, należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Centrum o którym mowa w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) projektowanie i monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia;
3) gromadzenie danych, pochodzących z różnych systemów, w szczególności systemów teleinformatycznych;
4) opracowywanie analiz i raportów na podstawie informacji i danych uzyskanych w trakcie realizowania działalności Centrum;
5) opracowywanie standardów w dziedzinie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia poprzez:
a) opracowywanie i aktualizację standardów w dziedzinie informatyki medycznej,
b) opracowanie oraz aktualizację metod, słowników, rejestrów, klasyfikacji, systematyk, standardów nazewnictwa i definicji podstawowych pojęć stosowanych w informatyce medycznej;
6) opracowywanie ekspertyz i opinii do założeń projektów programowych oraz projektów aktów prawnych lub założeń aktów prawnych, przygotowywanych przez komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych oraz regulujących funkcjonowanie ochrony zdrowia w zakresie jej informatyzacji;
7) przygotowywanie wstępnych projektów dokumentów programowych i wstępnych projektów aktów prawnych lub założeń projektów aktów prawnych, wymagających uprzednich prac studyjnych uwzględniających rozwiązania przyjęte w innych krajach;
8) inicjowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych wymagających przygotowania dokumentów programowych lub przepisów prawnych do ich wdrożenia;
9) prowadzenie bazy informacji o rozwiązaniach organizacyjnych, ekonomicznych i finansowych w systemach i modelach ochrony zdrowia w innych krajach;
10) prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej ochrony zdrowia;
11) prowadzenie działalności informacyjnej związanej z zakresem działalności Centrum;
12) realizacja innych zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Centrum;
2) zarządzanie majątkiem Centrum;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Centrum;
6) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor może powoływać rady i zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
4. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.
5. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności Zastępca Dyrektora do Spraw Informatycznych.
6. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora;
2) Zastępca Dyrektora do Spraw Informatycznych;
3) Biuro Zarządzania Projektami Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia;
4) Wydział Finansowo-Księgowy;
5) Wydział Funduszy Europejskich;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Informacji i Promocji;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Jakością.

§ 3.

1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych:
a) Wydziału Administracyjnego,
b) Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia,
c) Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
d) Wydziału Wsparcia Informatycznego,
e) Wydziału Zamówień Publicznych;
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
2. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do Spraw Informatycznych należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych:
a) Wydziału Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej,
b) Wydziału Wdrożeń i Eksploatacji Systemów Informacyjnych;
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

1. Pracami wydziału albo Biura Zarządzania Projektami Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2, kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności kierowanej komórki organizacyjnej.
2. Pracą Wydziału Finansowo-Księgowego kieruje Główny Księgowy.
3. Do podstawowych zadań osób wymienionych w ust. 1 i 2 należy:
1) koordynowanie prac kierowanej komórki organizacyjnej;
2) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników kierowanej komórki organizacyjnej;
3) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
4) wykonywanie innych zadań zleconych odpowiednio przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych.

§ 5.

Do zadań Wydziału Administracyjnego należy:
1) prowadzenie Kancelarii Centrum;
2) prowadzenie Sekretariatu Dyrektora;
3) prowadzenie Archiwum Zakładowego;
4) administrowanie składnikami majątkowymi Centrum oraz prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji;
5) dokonywanie zakupów środków trwałych, wyposażenia, materiałów i artykułów spożywczych oraz ich rozdysponowanie zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami;
6) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Centrum;
7) obsługa administracyjno-techniczna organizowanych posiedzeń, narad i konferencji organizowanych przez Centrum;
8) prowadzenie magazynu materiałów biurowych;
9) prowadzenie gospodarki transportowej, nadzór nad sprawnością działania transportu oraz planowanie zakupów i remontów środków transportu;
10) gromadzenie zapotrzebowań i sporządzanie planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego, w tym zakupów środków trwałych i wyposażenia biurowego;
11) zapewnienie sprawnego działania urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum;
12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej telefonów służbowych;
13) nadzór nad utrzymaniem czystości i dbałość o estetykę w pomieszczeniach Centrum;
14) przygotowywanie zamówień na prasę i publikacje na potrzeby Centrum;
15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 6.

1. Do zadań Wydziału Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej należy:
1) gromadzenie danych pochodzących z różnych systemów, w szczególności systemów teleinformatycznych;
2) opracowywanie analiz, raportów i publikacji na podstawie informacji uzyskanych w trakcie realizowania zadań przez Centrum;
3) współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi lub badawczymi;
4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych.
2. Zadania Wydziału, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez:
1) Sekcję Analiz Kosztów Świadczeń Opieki Zdrowotnej, do której zadań należy:
a) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie analiz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
b) doskonalenie metodologii liczenia kosztów i wyceny świadczeń opieki zdrowotnej,
c) współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie analiz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
d) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych;
2) Sekcję Badań i Analiz Socjologicznych, do której zadań należy:
a) projektowanie i prowadzenie badań socjologicznych w obszarze ochrony zdrowia, których wyniki mogą być wykorzystywane przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) prowadzenie analiz socjologicznych dotyczących społecznych aspektów dostępności świadczeń zdrowotnych, opinii pacjentów o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej oraz zagadnień korupcji w ochronie zdrowia,
c) organizowanie konsultacji społecznych dotyczących wdrażanych programów informatyzacji ochrony zdrowia,
d) badanie mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego, w tym wykluczenia cyfrowego,
e) przygotowanie metodologii i kwestionariuszy ankiet badań realizowanych przez Wydział oraz badań realizowanych we współpracy z innymi instytucjami,
f) opracowywanie raportów i publikacji z prowadzonych badań,
g) współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi lub badawczymi,
h) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych;
3) Sekcję Badań i Analiz Statystycznych, do której zadań należy:
a) projektowanie i realizacja badań statystycznych w ramach badań statystycznych statystyki publicznej,
b) przygotowanie wzorów druków sprawozdawczych,
c) przygotowanie materiałów i ich publikacja na stronie internetowej „Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia”,
d) weryfikacja przyczyn zgonów ludności we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi,
e) wykonywanie opracowań, zestawień i analiz dla potrzeb Centrum oraz dla innych instytucji,
f) koordynacja zakresu zbieranych danych statystycznych gromadzonych w systemach administracyjnych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
g) gromadzenie danych statystycznych opracowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie niezbędnym w procesie zarządzania,
h) współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędów obsługujących wojewodów, właściwymi w sprawach statystyki medycznej w zakresie:
- gromadzenia i przetwarzania danych,
- przygotowania oprogramowania do gromadzenia danych,
- gromadzenia i przetwarzania danych objętych programem badań statystyki publicznej,
- przygotowywania oprogramowania do bezpośredniego zbierania danych od jednostek zobowiązanych do ich składania drogą elektroniczną i jego stopniowe rozwijanie,
i) monitorowanie funkcjonowania systemów informacyjnych, w tym administracyjnych, baz danych, rejestrów i ewidencji zawierających dane i informacje o ochronie zdrowia,
j) tworzenie warunków do stosowania jednolitych metod, słowników, klasyfikacji, standardów nazewnictwa i zgodności definicyjnych pojęć o ochronie zdrowia w systemach informacyjnych, badaniach statystycznych, bazach danych, rejestrach i ewidencjach o ochronie zdrowia,
k) wypracowywanie jednolitych zasad zbierania, przechowywania, gromadzenia i przetwarzania informacji o ochronie zdrowia,
l) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych.

§ 7.

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy:
1) prowadzenie rachunkowości Centrum;
2) sporządzanie projektów planów finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
6) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Centrum;
7) prowadzenie kasy Centrum;
8) obsługa finansowo-księgowa działań realizowanych przez Centrum jako Instytucję Wdrażającą w zakresie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
9) wykonywanie zadań związanych z płatnościami na rzecz beneficjentów danego Działania, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
10) prowadzenie systemu księgowego, rejestrującego każdą operację na poziomie danego Działania, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
11) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 8.

1. Do zadań Wydziału Funduszy Europejskich należy:
1) nabór i ocena projektów realizowanych w trybie konkursowym;
2) czynność z zakresu zatwierdzania projektów realizowanych w trybie indywidualnym;
3) wykonywanie zadań związanych z procedurą odwoławczą, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241);
4) zarządzanie finansowe, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
5) wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i monitorowaniem realizacji projektów, o których mowa w pkt 1 i 2, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
6) kontrola realizacji projektów, o których mowa w pkt 1 i 2, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
7) wykonywanie zadań związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi, w związku z pełnieniem przez Centrum funkcji Instytucji Wdrażającej;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
2. Zadania Wydziału, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez:
1) Sekcję do Spraw Finansowo-Księgowych, do której zadań należy:
a) weryfikacja pod względem finansowym wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów,
b) sporządzanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność,
c) przygotowywanie planów finansowych związanych z realizacją projektów oraz wydatkami w ramach pomocy technicznej dla Instytucji Wdrażającej,
d) sporządzanie dokumentów planistycznych oraz raportujących związanych z wydatkowaniem środków na realizację projektów oraz w ramach pomocy technicznej,
e) odzyskiwanie środków nieprawidłowo wydatkowanych,
f) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
2) Sekcję Informacji i Promocji, do której zadań należy:
a) organizacja szkoleń dla beneficjentów,
b) organizacja procesu szkolenia pracowników Centrum, do obowiązków których należą czynności wynikające z wypełniania przez Centrum zadań Instytucji Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013,
c) przygotowanie i wydawanie materiałów informacyjnych dotyczących funduszy strukturalnych,
d) realizacja, na poziomie priorytetu, działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz partnerów społecznych,
e) prowadzenie strony internetowej z informacjami dotyczącymi ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych w ramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013,
f) organizacja i prowadzenie punktu informacyjnego dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
3) Sekcję Kontroli, do której zadań należy:
a) prowadzenie kontroli projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, zgodnie z planem kontroli albo w trybie doraźnym na miejscu,
b) prowadzenie kontroli projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
c) prowadzenie kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
d) wykrywanie nieprawidłowości, raportowanie o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz monitorowanie ich usunięcia,
e) rozpatrywanie protestów do oceny projektów konkursowych,
f) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
4) Sekcję Oceny, Monitoringu i Sprawozdawczości, do której zadań należy:
a) organizacja systemu naboru projektów w trybie konkursowym, indywidualnym i systemowym,
b) prowadzenie naboru i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie,
c) zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami,
d) zawieranie umów z beneficjentami w sprawie przygotowania projektów realizowanych w trybie indywidualnym,
e) monitorowanie terminowego i prawidłowego przygotowania przez beneficjentów projektów realizowanych w trybie indywidualnym, w tym informowanie Instytucji Pośredniczącej o występujących opóźnieniach lub nieprawidłowościach,
f) gromadzenie informacji finansowych i statystycznych dotyczących projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i przekazywanie ich na żądanie Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej lub Instytucji Audytowej,
g) gromadzenie danych dotyczących podmiotów składających wnioski o dofinansowanie oraz projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, które nie uzyskały pozytywnej oceny,
h) bieżące monitorowanie realizacji projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym wydatkowania środków przez beneficjentów, postępu rzeczowo-finansowego realizacji tych projektów, a także płatności na rzecz beneficjentów,
i) monitorowanie rezultatów oraz oddziaływań do 5 lat po zakończeniu realizacji projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
j) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 9.

1. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy:
1) obsługa prawna Centrum;
2) monitorowanie procesów legislacyjnych oraz opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Centrum;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych lub założeń projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum;
4) opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa aktów prawnych przygotowanych przez Centrum;
5) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem projektów dokumentów przygotowanych w Centrum;
6) udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania określonych przepisów prawnych w działalności Centrum;
7) opiniowanie projektów umów zawieranych przez Centrum;
8) systematyczne przygotowywanie i przekazywanie informacji w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum;
9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
2. Zadania Wydziału, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez:
1) Sekcję do Spraw Organizacyjnych, do której zadań należy:
a) prowadzenie rejestru umów, których stroną jest Centrum, zawieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.4)) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655, z późn. zm.5)),
b) prowadzenie rejestru postępowań w sprawie udzielanych przez Centrum zamówień publicznych,
c) prowadzenie rejestru zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
d) prowadzenie rejestru zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Centrum,
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora;
2) Sekcję do Spraw Prawnych, do której zadań należy:
a) monitorowanie procesów legislacyjnych oraz opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Centrum,
b) opiniowanie projektów aktów prawnych lub założeń projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrum,
c) opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa projektów aktów prawnych lub założeń projektów aktów prawnych przygotowanych przez Centrum,
d) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem projektów dokumentów przygotowanych w Centrum,
e) udzielanie porad prawnych w zakresie stosowania określonych przepisów prawnych w działalności Centrum,
f) opiniowanie projektów umów zawieranych przez Centrum,
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 10.

Do zadań Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia należy:
1) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, przeniesieniami, przeszeregowaniami, udzielaniem urlopów oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) zgłaszanie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
3) prowadzenie spraw związanych z wnioskami pracowników dotyczącymi ustalenia uprawnień do renty albo emerytury;
4) sporządzanie raportów, statystyki i sprawozdawczości dotyczącej spraw pracowniczych;
5) prowadzenie rejestru udzielonych pełnomocnictw;
6) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
7) koordynacja zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
8) planowanie, nadzorowanie i realizacja procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Centrum;
9) przygotowywanie list płacy i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu skarbowego z pobranych zaliczek na podatek dochodowy;
10) przygotowywanie wniosków premiowych do akceptacji Dyrektora Centrum;
11) przygotowywanie propozycji podwyżek płac dla pracowników Centrum, wynikających z ustawy budżetowej;
12) prowadzenie kartoteki składek ZUS, dokonywanie korekt składek, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych składek dla potrzeb ZUS;
13) rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło;
14) prowadzenie kartoteki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników oraz sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb urzędu skarbowego i pracowników;
15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 11.

1. Do zadań Wydziału Wdrożeń i Eksploatacji Systemów Informacyjnych należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa i nadzoru nad systemami informatycznymi Centrum oraz archiwizacja danych pochodzących z systemów informatycznych;
2) wdrażanie nowych systemów na potrzeby Centrum oraz aktualizowanie systemów już istniejących;
3) administrowanie systemami informatycznymi: Rejestrem Zakładów Opieki Zdrowotnej, zwanym dalej „systemem RZOZ”, oraz Rejestrem Jednostek Ratownictwa Medycznego, zwanym dalej „systemem RJRM”;
4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych.
2. Zadania Wydziału, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez:
1) Sekcję Rozwoju Systemów Informacyjnych, do której zadań należy:
a) planowanie rozwoju systemów informacyjnych dla usług medycznych,
b) analiza istniejących rozwiązań w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz współpraca z instytucjami Unii Europejskiej planującymi rozwój informatyzacji systemów informatycznych dla ochrony zdrowia,
c) wypracowywanie prognoz i planów rozwoju oraz ich weryfikacja i nadzór nad wdrażaniem,
d) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych;
2) Sekcję Rejestrów i Identyfikatorów Elektronicznych, do której zadań należy:
a) administrowanie systemem RZOZ,
b) administrowanie systemem RJRM,
c) utrzymywanie, nadzór i monitorowanie funkcjonowania systemu kodów resortowych dla zakładów opieki zdrowotnej,
d) zarządzanie systemem podpisu elektronicznego dla systemu RZOZ i systemu RJRM,
e) prace nad rozwojem systemu RZOZ i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa,
f) stała współpraca z organami rejestrowymi w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu RZOZ,
g) stały nadzór nad jakością danych wprowadzanych do systemu RZOZ przez organy rejestrowe,
h) przygotowywanie danych w celu udostępnienia danych z systemu RZOZ podmiotom publicznym,
i) udzielanie informacji dotyczących rejestracji zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
j) organizowanie szkoleń dla organów rejestrowych z zakresu funkcjonowania systemu RZOZ i jego rozwoju,
k) przygotowywanie raportów statystycznych i zestawień na podstawie danych zgromadzonych w systemie RZOZ i systemie RJRM,
l) współpraca z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz innymi podmiotami w zakresie systemów rejestrowych,
m) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora do Spraw Informatycznych.

§ 12.

Do zadań Wydziału Wsparcia Informatycznego należy:
1) przygotowywanie zapotrzebowań dotyczących zakupu nowego sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie;
2) kontrola prawidłowej obsługi sprzętu przez użytkowników końcowych;
3) instalacja, konfiguracja i administracja sprzętem komputerowym oraz urządzeniami peryferyjnymi;
4) pomoc w zakresie informatycznym pracownikom Centrum i podmiotom korzystającym z systemów Centrum;
5) administracja i obsługa centrali telefonicznej, generowanie raportów i bilingów dotyczących kosztów rozmów telefonicznych pracowników Centrum;
6) administracja i obsługa sieci telekomunikacyjnej oraz sieci LAN;
7) zarządzanie licencjami oprogramowania oraz zasobami sprzętu komputerowego oraz ich inwentaryzacja;
8) zgłaszanie usterek wadliwie działającego sprzętu komputerowego oraz współpraca z serwisem technicznym;
9) prowadzenie, aktualizowanie i rozwijanie serwisów internetowych Centrum;
10) obsługa techniczna konferencji organizowanych przez Centrum;
11) prowadzenie magazynku akcesoriów komputerowych;
12) testowanie oraz odbiór nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania;
13) instalacja, konfiguracja i administracja serwerami produkcyjnymi;
14) administracja domeny Centrum;
15) systematyczna aktualizacja danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum;
16) administracja systemami dedykowanymi;
17) administracja systemami pocztowymi Centrum;
18) obsługa komunikacji elektronicznej z zakładami opieki zdrowotnej;
19) administracja oprogramowaniem wspierającym działalność Centrum;
20) administracja oraz optymalizacja relacyjnych baz danych;
21) merytoryczne opracowywanie lub opiniowanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących zakupu nowego sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie;
22) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
23) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 13.

Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy:
1) przygotowanie i prowadzenie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrum, dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenie tych postępowań;
2) koordynowanie stosowania procedur postępowania o udzielanie zamówień publicznych w Centrum;
3) współpraca z Wydziałami przy wyborze trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielanie porad i opinii w tym zakresie oraz tworzenie planu zamówień publicznych;
4) organizacja i monitorowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) przygotowanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych do publikacji na stronie internetowej Centrum, w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
6) udział w powoływanych przez Dyrektora komisjach przetargowych;
7) przechowywanie całości dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 14.

Do zadań Biura Zarządzania Projektami Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, zwanego dalej „Biurem Zarządzania Projektami”, należy:
1) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Priorytet VII „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” w Centrum (Beneficjenta) oraz prowadzenie spraw związanych z wypełnieniem obowiązków Beneficjenta, o których mowa w stosownych umowach;
2) zarządzanie, we współpracy z podmiotami świadczącymi usługi wsparcia, projektami wchodzącymi w skład Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, zwanego dalej „PIOZ”, zgodnie z przyjętymi w Studium Wykonalności metodykami (PRINCE2, MSP) oraz wynikającymi z nich standardami projektowymi, w szczególności:
a) organizowanie i utrzymywanie zespołów projektowych dla projektów tworzących PIOZ,
b) opracowywanie, harmonogramowanie i harmonizowanie realizacji planów projektów PIOZ, definiowanie, analizowanie i akceptowanie produktów, analizowanie i zarządzanie ryzykami,
c) przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym projektów, w tym przede wszystkim wniosków o płatność, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013;
d) udzielanie wsparcia administracyjnego zespołom projektowym,
e) prowadzenie dokumentacji i zarządzanie konfiguracją projektów,
f) monitorowanie i opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej,
g) zarządzanie jakością, w tym dokonywanie przeglądów jakości,
h) zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym dokonywanie przeglądów bezpieczeństwa,
i) zarządzanie spójnością projektów,
j) prowadzenie prac w zakresie promocji oraz informowanie o celach i stanie zaawansowania projektów,
k) opracowywanie i realizacja planów komunikacji na rzecz realizowanych projektów oraz komunikacji z otoczeniem, zwłaszcza z wykonawcami zewnętrznymi,
l) inicjowanie, wsparcie i monitorowanie procesów udzielania zamówień publicznych,
m) sporządzanie protokołów i innych wymaganych dokumentów z posiedzeń Komitetu Sterującego PIOZ;
3) prowadzenie spraw związanych ze wsparciem projektów, w szczególności związanych z:
a) budową zespołów projektowych,
b) udzielaniem konsultacji i doradztwem, w tym w zakresie metodyki PRINCE2,
c) wdrożeniem standardowej metodyki dla wszystkich projektów realizowanych przez Biuro Zarządzania Projektami,
d) dostarczeniem narzędzi i wiedzy koniecznej do zarządzania projektami, w tym wiedzy dotyczącej używanych programów komputerowych,
e) dbałością o terminową realizację zadań, ich monitorowanie, a także wykorzystanie oprogramowania wspomagającego zarządzania projektami;
4) prowadzenie spraw w zakresie informacji i promocji projektów;
5) realizacja planów komunikacji dla prowadzonych projektów;
6) prowadzenie spraw księgowo-finansowych na potrzeby projektów, w tym związanych z wnioskami o płatność;
7) monitorowanie i sprawozdawczość realizacji projektów;
8) gromadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami;
9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 15.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Audytora Wewnętrznego należy:
1) wspieranie, w sposób niezależny i obiektywny, Dyrektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej;
2) zadania, o których mowa w pkt 1, realizowane są poprzez:
a) przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka związanych z działalnością Centrum,
b) opracowywanie procedur audytu wewnętrznego w Centrum,
c) opracowywanie rocznych (operacyjnych) i długoterminowych (strategicznych) planów audytu wewnętrznego,
d) przeprowadzanie zgodnie z opracowanym planem audytu zadań audytowych w komórkach organizacyjnych lub samodzielnych stanowiskach pracy Centrum,
e) prowadzenie akt stałych audytu i akt bieżących poszczególnych zadań audytowych,
f) sporządzanie i przedkładanie Dyrektorowi sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, w których przedstawia wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych zadań,
g) wykonywanie, na wniosek Dyrektora, doraźnych zadań audytowych poza rocznym planem audytu,
h) dokonywanie czynności sprawdzających wykonania przez właściwe komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy wniosków i zaleceń zawartych w sprawozdaniach z wykonania poszczególnych zadań audytowych,
i) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego,
j) współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum,
k) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 16.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem należy:
1) zapewnianie właściwej organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
2) ochrona zasobów informacyjnych Centrum i zapewnienie ciągłości działania procesów poprzez:
a) odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych,
b) monitorowanie wykorzystania mechanizmów bezpieczeństwa i ich efektywności;
3) zapewnianie właściwej ochrony informacji, a w szczególności informacji prawnie chronionych;
4) zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności informacji i niezawodności systemów informatycznych;
5) wdrażanie i rozwój systemów informacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
6) eksploatowanie systemów informacyjnych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;
7) stała edukacja użytkowników systemu informacyjnego Centrum;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 17.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Jakością należy:
1) koordynowanie ustalania celów jakości, opracowanie i uaktualnianie planu zarządzania jakością w Centrum;
2) nadzorowanie procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością;
3) przeprowadzanie audytów wewnętrznych i testów dotyczących wymagań jakościowych przyjętych normami i polityką jakości Centrum;
4) szkolenie kandydatów na audytorów do spraw zarządzania jakością;
5) prowadzenie analiz jakościowych, w tym kosztów związanych z jakością;
6) prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnie z przyjętymi normami;
7) opracowywanie raportów dotyczących skuteczności systemu zarządzania jakością;
8) organizację szkoleń pracownikom Centrum w zakresie zarządzania jakością;
9) współpracę z innymi komórkami Centrum przy opracowaniu procedur, instrukcji, zarządzeń i uchwał dotyczących zapewnienia jakości;
10) współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z systemem zarządzania jakością;
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 18.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Informacji i Promocji należy:
1) przygotowywanie i przekazywanie prasie i mediom elektronicznym komunikatów o funkcjonowaniu i działalności Centrum;
2) przygotowywanie codziennego przeglądu prasy i mediów elektronicznych w zakresie dotyczącym systemu ochrony zdrowia i archiwizacja informacji prasowych dotyczących Centrum;
3) przygotowywanie konferencji prasowych;
4) współpraca w redagowaniu strony internetowej Centrum;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 19.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Centrum regulują odrębne przepisy.


4)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 79, poz. 662.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 206, poz. 1591, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2921 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.