nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Załącznik nr 1STATUT CENTRUM EGZAMINÓW MEDYCZNYCH

§ 1.

1. Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej „CEM”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Siedzibą CEM jest Łódź.
3. Obszarem działania CEM jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Przedmiotem działalności CEM jest realizacja zadań związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów medycznych oraz innych egzaminów z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne.

§ 3.

1. Działalnością CEM kieruje Dyrektor, który reprezentuje CEM na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor kieruje działalnością CEM przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

§ 4.

W skład CEM wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Sekcja Egzaminów Medycznych;
2) Sekcja Ewaluacji i Analiz;
3) Sekcja Kadr i Księgowości;
4) Sekcja Konstrukcji Testów;
5) Sekcja Poligrafii;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Konstruktora Testów;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
8) Sekretariat.

§ 5.

1. Działalność CEM jest finansowana z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. CEM może uzyskiwać środki finansowe z innych tytułów, w szczególności z opłat egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach szczególnych.
3. Podstawą gospodarki finansowej CEM jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. CEM sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

§ 6.

1. Do osób zatrudnionych w CEM stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. Zasady wynagradzania pracowników CEM są regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 oraz z 2009 r. Nr 51, poz. 411).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2224 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.