nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Załącznik nr 2REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EGZAMINÓW MEDYCZNYCH

§ 1.

Do zadań Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności CEM, określonego w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) ustalanie regulaminów porządkowych przeprowadzanych państwowych egzaminów medycznych, a następnie przedkładanie ich do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
3) organizowanie i przeprowadzanie Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, w tym:
a) opracowanie banku pytań testowych,
b) przygotowanie testu na egzamin w danym terminie,
c) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego oraz członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz wyznaczanie spośród jej składu zespołów egzaminacyjnych,
d) dokonywanie oceny testów i ustalanie wyników egzaminu,
e) zawiadamianie ministra właściwego do spraw zdrowia, właściwą okręgową izbę lekarską, Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego albo Wojskową Izbę Lekarską o wynikach egzaminu,
f) dokonywanie okresowej oceny przebiegu i wyników egzaminów,
g) wydawanie świadectwa złożenia egzaminu,
h) prowadzenie rejestru wydawanych świadectw złożenia egzaminu;
4) organizowanie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów, Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w zakresie objętym systemem specjalizacji, w tym:
a) ustalanie i opracowanie, w porozumieniu z krajowymi konsultantami oraz z przedstawicielami właściwych towarzystw naukowych, egzaminów: testowego, ustnego i praktycznego,
b) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego oraz członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz wyznaczanie spośród jej składu zespołów egzaminacyjnych,
c) obsługa administracyjna działalności Państwowych Komisji Egzaminacyjnych,
d) powiadamianie zdających o miejscu i terminie egzaminów specjalizacyjnych,
e) ustalanie wyników części testowej egzaminów specjalizacyjnych,
f) nadzór i dokonywanie okresowych ocen z przebiegu egzaminów specjalizacyjnych,
g) wydawanie z upoważnienia ministra właściwego do spraw zdrowia dyplomu specjalisty oraz zaświadczenia o złożonym egzaminie specjalizacyjnym,
h) prowadzenie rejestrów wydawanych zaświadczeń i dyplomów złożenia egzaminu;
5) przeprowadzanie egzaminu państwowego z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz wydawanie świadectwa złożenia tego egzaminu z wynikiem pozytywnym;
6) organizowanie innych egzaminów zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, uczelnie medyczne, jednostki badawczo-rozwojowe lub inne podmioty, za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia;
7) archiwizowanie dokumentacji egzaminacyjnej i wydawanie z niej zaświadczeń;
8) prowadzenie działalności informacyjnej w obszarze zagadnień będących przedmiotem działalności CEM;
9) realizacja innych zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie CEM, w szczególności odpowiedzialny jest za:
1) realizację zadań CEM;
2) zarządzanie majątkiem CEM;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w CEM;
6) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników CEM oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
4. Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań CEM, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
5. Dyrektor wydaje zarządzenia dotyczące działalności CEM.
6. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora;
2) Główny Księgowy;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Konstruktora Testów;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
5) Sekretariat.

§ 3.

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych:
a) Sekcji Egzaminów Medycznych,
b) Sekcji Ewaluacji i Analiz;
2) tworzenie i nadzorowanie komputerowej bazy danych osobowych;
3) tworzenie i nadzorowanie komputerowego banku zadań testowych;
4) organizacja procesu ewidencji wyników egzaminów;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

Do zadań Głównego Księgowego należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy Sekcji Kadr i Księgowości;
2) prowadzenie rachunkowości CEM;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
6) sporządzanie projektów planów finansowych;
7) sporządzanie projektów sprawozdań finansowych i projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Sekcji Egzaminów Medycznych należy obsługa administracyjna egzaminów państwowych, a w szczególności:
1) przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji wymaganej do przystąpienia do egzaminu;
2) informowanie osób przystępujących do egzaminów oraz komisji i zespołów egzaminacyjnych o terminach i miejscach egzaminów;
3) prowadzenie ewidencji osób przystępujących do egzaminu oraz ewidencji wydawanych dyplomów, świadectw i zaświadczeń;
4) wypisywanie dyplomów, świadectw i zaświadczeń;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 6.

Do zadań Sekcji Ewaluacji i Analiz należy:
1) obsługa bazy danych osobowych;
2) przeprowadzanie odczytywania i ewaluacji wyników egzaminów oraz przeprowadzanie analiz w tym zakresie;
3) upowszechnianie wyników egzaminów w formie elektronicznej, na stronach internetowych CEM;
4) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 7.

Do zadań Sekcji Księgowości i Kadr należy:
1) prowadzenie księgowości CEM;
2) obsługa finansowa CEM;
3) prowadzenie kasy CEM;
4) prowadzenie rozliczeń i ewidencji wynagrodzeń;
5) prowadzenie spraw osobowych pracowników CEM;
6) sporządzanie właściwych deklaracji podatkowych;
7) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, przeniesieniami, przeszeregowaniami, udzielaniem urlopów oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.

§ 8.

Do zadań Sekcji Konstrukcji Testów należy:
1) merytoryczne opracowanie testów egzaminacyjnych w porozumieniu z konsultantami krajowymi;
2) przeprowadzanie korekty testów egzaminacyjnych;
3) opracowanie edytorskie, techniczne i graficzne testów egzaminacyjnych;
4) nadzór nad drukiem testów egzaminacyjnych;
5) prowadzenie i systematyczne uzupełnianie komputerowego banku zadań testowych;
6) systematyczne wprowadzanie danych opisujących wartość zadania po przeprowadzeniu egzaminu;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Konstruktora Testów.

§ 9.

Do zadań Sekcji Poligrafii należy:
1) druk materiałów egzaminacyjnych;
2) przygotowywanie materiałów egzaminacyjnych do dystrybucji;
3) współpraca z jednostkami zlecającymi wykonanie materiałów egzaminacyjnych w celu realizacji zadania;
4) przygotowywanie komputerowych kart odpowiedzi zgodnie ze złożonym zamówieniem;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Konstruktora Testów.

§ 10.

Do zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Konstruktora Testów należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych:
a) Sekcji Konstrukcji Testów,
b) Sekcji Poligrafii;
2) opracowywanie założeń egzaminów;
3) merytoryczne opracowywanie testów egzaminacyjnych;
4) nadzorowanie i uczestnictwo w opracowywaniu testów egzaminacyjnych;
5) prowadzenie korekty testów egzaminacyjnych;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 11.

Do zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Obsługi Prawnej należy:
1) obsługa prawna CEM;
2) sporządzanie projektów umów zawieranych przez CEM;
3) opiniowanie projektów dokumentów przygotowanych w CEM;
4) udzielanie pracownikom CEM porad prawnych w zakresie stosowania określonych norm prawnych w działalności CEM;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CEM i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 12.

Do zadań Sekretariatu należy zapewnianie obsługi kancelaryjno-organizacyjnej CEM, poprzez:
1) zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
2) obsługę urządzeń zapewniających realizację czynności kancelaryjnych;
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 13.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w CEM regulują odrębne przepisy.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2506 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.