nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Załącznik nr 2REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

§ 1.

Do zadań Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwanego dalej „Centrum”, należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Centrum, określonego w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) wydawanie opinii w sprawach powołania kierowników specjalizacji w dziedzinach, w których nie ma osób posiadających tytuł specjalisty;
3) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu państwowego dla liczby osób mniejszej niż 25;
4) opracowywanie regulaminu egzaminu państwowego oraz ustalanie, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na rok następny planu egzaminów państwowych w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i podawanie do publicznej wiadomości na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
5) powoływanie zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki lub położnej, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskać tytuł specjalisty, o zwolnienie jej przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;
6) wydawanie pielęgniarkom i położnym dyplomu uzyskania tytułu specjalisty;
7) prowadzenie rejestru pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty;
8) przygotowywanie, do dnia 30 listopada każdego roku, na rok następny planu kontroli merytorycznej organizatorów kształcenia i przedkładanie go do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
9) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli doraźnej organizatora kształcenia w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 10v ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
10) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli organizatorów kształcenia w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 10v ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
11) opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych i przekazywanie ich do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
12) prowadzenie archiwum dokumentów Centrum oraz nadzór nad archiwizacją dokumentacji;
13) współpraca w szczególności z:
a) organizatorami kształcenia,
b) organami prowadzącymi rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe,
c) Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
d) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,
e) stowarzyszeniami zawodowymi i towarzystwami naukowymi pielęgniarek i położnych,
f) konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
g) pracownikami naukowymi uczelni wyższych kształcących w zawodach pielęgniarki, położnej,
h) organami administracji rządowej i samorządowej;
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za:
1) realizację zadań Centrum;
2) zarządzanie majątkiem Centrum;
3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;
5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Centrum;
6) opracowywanie sprawozdań z działalności Centrum;
7) ustalanie procedur kontrolnych.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.
4. Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
5. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora;
2) Biuro Finansowo-Księgowe;
3) Biuro Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;
4) Biuro Ekspertyz i Analiz;
5) Biuro Administracyjne;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Obsługi Organizatorów Kształcenia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Organizacyjnych;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
6. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 3.

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:
1) bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych:
a) Biura Programów Kształcenia,
b) Biura Kształcenia Podyplomowego;
2) nadzorowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji, w sposób pozwalający na bezpieczne przechowywanie zawartych w niej danych, z wyłączeniem przeprowadzania jej archiwizacji;
3) koordynowanie spraw związanych z pracami zespołu powołanego do opiniowania wniosku pielęgniarki lub położnej, posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskać tytuł specjalisty, o zwolnienie jej przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;
4) zapewnianie właściwego wyposażenia Centrum w materiały i sprzęt niezbędny do realizacji jego zadań;
5) odpowiedzialność za zawartość merytoryczną strony internetowej Centrum;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 4.

1. Pracami komórek organizacyjnych kierują kierownicy.
2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:
1) koordynowanie prac komórek organizacyjnych;
2) przygotowanie propozycji rocznego planu pracy komórek organizacyjnych;
3) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników komórek organizacyjnych;
4) planowanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań komórek organizacyjnych wynikających z planów pracy;
5) określenie szczegółowego zakresu obowiązków pracowników komórek organizacyjnych;
6) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań komórek organizacyjnych;
7) występowanie z wnioskami w sprawach osobowych dotyczących osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych;
8) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora;
9) wykonywanie innych zadań zleconych odpowiednio przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Biura Ekspertyz i Analiz należy:
1) określanie zapotrzebowania na kształcenie podyplomowe, z uwzględnieniem rodzajów i dziedzin kształcenia;
2) opracowywanie ekspertyz z zakresu kształcenia podyplomowego;
3) prowadzenie działalności konsultacyjno-usługowej w zakresie zagadnień dotyczących jakości kształcenia podyplomowego;
4) określanie kryteriów i wskaźników oceny jakości kształcenia podyplomowego;
5) opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji kształcenia podyplomowego;
6) opracowywanie analiz porównawczych w zakresie różnych rodzajów i trybów kształcenia podyplomowego;
7) prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z prowadzeniem nadzoru nad kształceniem podyplomowym;
8) przygotowywanie, do dnia 30 listopada każdego roku, planu kontroli merytorycznej organizatorów kształcenia na rok następny w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 10v ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
9) przeprowadzanie kontroli merytorycznej organizatora kształcenia w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, a w szczególności ocena zgodności realizacji zajęć z programem kształcenia i ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji przebiegu procesu kształcenia;
10) opracowywanie projektu zaleceń pokontrolnych na podstawie ustaleń zawartych w protokole z przeprowadzonych czynności kontrolnych;
11) monitorowanie organizacji i przebiegu kształcenia podyplomowego w zakresie zadań wynikających ze sprawowania przez ministra właściwego do spraw zdrowia nadzoru nad zapewnieniem odpowiedniej jakości kształcenia;
12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 6.

Do zakresu zadań Biura Finansowo-Księgowego należy:
1) prowadzenie spraw finansowo-księgowych Centrum:
a) planowanie i zabezpieczenie środków finansowych,
b) gospodarowanie środkami finansowymi Centrum,
c) prowadzenie dokumentacji finansowej i księgowości,
d) ewidencjonowanie i inwentaryzowanie majątku Centrum;
2) prowadzenie rozliczeń umów zawartych z organizatorami kształcenia na dofinansowanie specjalizacji:
a) przekazywanie środków finansowych na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur VAT lub rachunków, wykazów pielęgniarek lub położnych oraz okresowych sprawozdań,
b) sporządzanie informacji dotyczących wykorzystania środków publicznych przez poszczególnych organizatorów kształcenia;
3) przygotowywanie, do dnia 30 listopada każdego roku, projektu planu kontroli finansowej na rok następny organizatorów kształcenia w ramach podpisanych umów na dofinansowanie specjalizacji;
4) zgłaszanie corocznie do projektu budżetu państwa na rok następny środków niezbędnych do realizacji zawieranych przez ministra właściwego do spraw zdrowia umów z organizatorami kształcenia;
5) zapewnianie obsługi finansowej Centrum w związku z realizowaniem zadań dodatkowych;
6) opracowywanie projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz projektów sprawozdań finansowych;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 7.

Do zakresu zadań Biura Programów Kształcenia należy:
1) określanie standardowych wymagań w zakresie programów kształcenia podyplomowego;
2) opracowywanie standardowych wymagań kwalifikacyjnych dla absolwentów różnych rodzajów kształcenia podyplomowego;
3) opracowywanie kryteriów oceny programów różnych rodzajów kształcenia podyplomowego;
4) opiniowanie programów różnych rodzajów i trybów kształcenia podyplomowego;
5) wnioskowanie do Dyrektora o powołanie zespołu dla wykonania określonego zadania;
6) koordynowanie pracy zespołów powołanych w celu opracowania oraz ewaluacji ramowych programów kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych;
7) opracowywanie ramowych programów kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych;
8) przygotowywanie projektów ramowych programów kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych do zrecenzowania, a następnie przygotowanie ramowych programów do publikacji;
9) koordynowanie prac merytorycznych zespołów powołanych w celu opracowania ramowych programów szkoleń specjalizacyjnych;
10) przedstawianie do zatwierdzenia Dyrektorowi ramowych programów kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych;
11) opracowywanie materiałów dydaktycznych dla organizatorów kształcenia oraz dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych;
12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 8.

Do zadań Biura Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego należy:
1) opracowywanie standardowych wymagań dla egzaminu państwowego w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym opracowanie bazy zadań egzaminacyjnych oraz koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem i aktualizacją zadań egzaminacyjnych;
2) opracowywanie jednolitych kryteriów egzaminu państwowego dla dziedzin pielęgniarstwa i dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
3) przedkładanie do dnia 30 listopada każdego roku projektu planu egzaminów państwowych dla dziedzin pielęgniarstwa lub dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia na rok następny;
4) organizowanie egzaminu państwowego w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
5) przyjmowanie, przechowywanie i przedkładanie państwowej komisji egzaminacyjnej dokumentacji pielęgniarki lub położnej ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu państwowego;
6) informowanie zainteresowanych o dopuszczeniu do egzaminu państwowego oraz terminie i miejscu jego przeprowadzenia, nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia egzaminu państwowego oraz informowanie o wynikach egzaminu;
7) zapewnianie obsługi organizacyjnej państwowej komisji egzaminacyjnej;
8) przygotowywanie dyplomów uzyskania tytułu pielęgniarki lub położnej specjalisty;
9) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
10) prowadzenie dokumentacji egzaminu państwowego;
11) prowadzenie innych spraw dotyczących egzaminu państwowego;
12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 9.

Do zadań Biura Kształcenia Podyplomowego należy:
1) określanie standardowych wymagań dla organizatorów kształcenia podyplomowego;
2) opracowywanie wskazówek w zakresie organizacji kształcenia podyplomowego dla organizatorów kształcenia;
3) opracowywanie materiałów pomocniczych i szkoleniowych dla organizatorów kształcenia;
4) udzielanie pomocy organizacyjnej, dydaktycznej i metodycznej organizatorom kształcenia;
5) opiniowanie programów różnych rodzajów i trybów kształcenia;
6) prowadzenie ewidencji organizatorów kształcenia, którzy uzyskali zatwierdzenie programu kształcenia oraz podawanie do publicznej wiadomości listy organizatorów kształcenia;
7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 10.

Do zadań Biura Administracyjnego należy:
1) zapewnienie obsługi kancelaryjnej dla poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy;
2) zapewnienie potrzeb rzeczowych Centrum w zakresie środków trwałych, wyposażenia i materiałów biurowych;
3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
4) wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej związanej z działalnością Centrum;
5) zapewnianie właściwej ochrony mienia i utrzymania porządku w Centrum;
6) zapewnienie utrzymania sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań przez Centrum w odpowiednim stanie technicznym;
7) zapewnianie obsługi transportowej Centrum;
8) prowadzenie sekretariatu Centrum;
9) prowadzenie kolportażu materiałów pomocniczych i szkoleniowych opracowanych przez Centrum;
10) prowadzenie archiwum Centrum z wyłączeniem archiwizacji dokumentów;
11) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum, w tym dokumentacji pracowniczej;
12) sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych;
13) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 11.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Księgowego należy:
1) prowadzenie rachunkowości Centrum;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 12.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Obsługi Organizatorów Kształcenia należy:
1) koordynowanie spraw organizacyjnych związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych wynikających z nadzoru, o którym mowa w art. 10v ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej;
2) pełnienie funkcji rzeczoznawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór organizatorów kształcenia, prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych;
3) analiza zgodności ofert składanych przez organizatorów kształcenia pod względem formalno-prawnym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
4) przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie ze środków publicznych specjalizacji w oparciu o wzór umowy zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur VAT lub rachunków, wykazów pielęgniarek lub położnych oraz sprawozdań, zgodnie z zapisami zawartych umów, o których mowa w pkt 4;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 13.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Organizacyjnych należy:
1) opracowywanie projektów procedur, decyzji, zarządzeń, regulaminów i zaleceń wydawanych przez Centrum;
2) opracowywanie pod względem merytorycznym materiałów pomocniczych i szkoleniowych;
3) opracowywanie pod względem merytorycznym projektów publikacji;
4) opracowywanie, weryfikacja i aktualizacja materiałów merytorycznych strony internetowej Centrum;
5) koordynowanie spraw związanych z planowaniem oraz realizacją warsztatów, konferencji i szkoleń;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 14.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:
1) prowadzenie wstępnego instruktażu pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajamianie ich z obowiązującymi regulaminami i innymi przepisami;
2) stała kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nad wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędne środki ochrony;
3) dokonywanie okresowych przeglądów warunków pracy oraz przedstawienie Dyrektorowi wniosków w tym zakresie;
4) informowanie Dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) 5) organizowanie okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
6) stały nadzór nad sprawnością sprzętu mającego związek z bezpieczeństwem i higieną pracy;
7) prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy albo z pracy;
8) prowadzenie spraw związanych z lekarskimi badaniami profilaktycznymi pracowników;
9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 15.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Inspektora do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej należy:
1) prowadzenie wstępnego instruktażu pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zaznajamianie ich z obowiązującymi regulaminami i innymi przepisami;
2) stała kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz nad wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędne środki ochrony;
3) informowanie Dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
4) organizowanie okresowych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
5) stały nadzór nad sprawnością sprzętu przeciwpożarowego oraz zgłaszanie potrzeby legalizacji tego sprzętu;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 16.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Radcy Prawnego należy:
1) udzielanie porad prawnych i konsultacji oraz sporządzanie opinii prawnych;
2) sporządzanie projektów umów i opiniowanie projektów tych umów;
3) opiniowanie opracowywanych projektów aktów prawnych;
4) zawieranie ugód i ustalanie zasad spłaty zadłużenia;
5) zastępstwo procesowe przed sądami, urzędami i innymi organami, w tym organami egzekucyjnymi;
6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 17.

Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Centrum regulują odrębne przepisy.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-08-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2312 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.